Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Аспірантура

Акредитація освітньо-наукової програми
Відомості про самооцінювання освітньої програми
Рішення про акредитацію
Експертний висновок ГЕР
Звіт експертної групи
Сертифікат про акредитацію

Оголошений конкурс на вступ до аспірантури ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України”
Ліцензія
Положення про аспірантуру
Правила прийому до аспірантури ДУ “ІНХ НАМН”
Зведена інформація про викладачів, які забезпечують викладання дисциплін
Програма вступного випробування з нейрохірургії
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ДУ «ІНХ НАМН» на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти
Положення про академічну доброчесність наукових працівників та здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора наук ДУ “ІНХ НАМН”
Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії
Положення про внутрішнє забезпечення якості вищої освіти ДУ «ІНХ НАМН»
Інструменти перевірки текстів на плагіат
Навчальний план підготовки докторів філософії в аспірантурі ДУ «ІНХ НАМН»
Організація освітнього процесу в ДУ «ІНХ НАМН»
Порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти ступеня доктор філософії (Ph.D) в ДУ «ІНХ НАМН»
Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Рецензії та відгуки роботодавців

Навчальні дисципліни аспірантури

1. Нормативні навчальні дисципліни

1.1 Дисципліни загальної підготовки

● НД 1.1.1 Здобуття мовних компетенцій. Іноземна мова (Upper Intermediate)
● НД 1.1.2 Оволодіння загальнонауковими філософськими компетенціями (Філософія, сучасна методологія наукових досліджень та біоетика)
● НД 1.1.3 Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності та біостатистика
● НД 1.1.4 Нейрохірургія (комплексний іспит зі спеціалізації)

1.2. Дисципліни професійної підготовки

● НД 1.2.1 Діагностика та лікування різних видів патології центральної та периферичної нервової системи
● НД 1.2.2 Методологія організації наукової роботи в медичних науках. Основи академічної доброчесності.
● НД 1.2.3 Методологія та організація педагогічного процесу (проведення навчальних занять)

2. Вибіркові навчальні дисципліни

● ВД 2.1.1 Діагностика та хірургічне лікування різних видів судинної патології нервової системи
● ВД 2.1.2 Оперативна нейрохірургія при патології хребта та спинного мозку
● ВД 2.1.3 Особливості черепно-мозкової травми та травми периферичної нервової системи в умовах бойових дій
● ВД 2.1.4 Організація екстренної медичної допомоги населенню у надзвичайних ситуаціях
● ВД 2.1.5 Наукові дослідження та трансфер технології
● ВД 2.1.6 Наукова комунікація: методи оприлюднення результатів дослідження
● ВД 2.1.7 Принципи дії та застосування лазерних, нейронавігаційних технологій в нейрохірургічній практиці
● ВД 2.1.8 Принципи та застосування ендоскопічних технологій в нейрохірургії
● ВД 2.2.1 Принципи та методи нейрореабілітації нейрохірургічних хворих
● ВД 2.2.2 Нейрофізіологічна та нейропсихологічна оцінка когнітивних функцій у хворих з цереброваскулярними захворюваннями на етапах нейрохірургічного лікування
● ВД 2.2.3 Функціональна діагностика в періопераційному періоді при хірургічному лікуванні судинної патології головного мозку
● ВД 2.2.4 Нейроімунологічні аспекти патології центральної нервової системи.
● ВД 2.2.5 Нанотехнології в нейрохірургії. Генна терапія, застосування мезенхімальних стовбурових клітин при захворюваннях центральної нервової системи
● ВД 2.2.6 Принципи радіохірургії та ад’ювантних методів лікування нейроонкологічних хворих
● ВД 2.2.7 Нейрофармакологія. Формулярна система забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я України. Державний формуляр лікарських засобів.
● ВД 2.2.8 Українська мова як іноземна

Забезпечення освітньої діяльності

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності ДУ “ІНХ НАМН”.

Посилання на відеолекції

Назва доповіді
Доповідач
Посилання
1
Інноваційні технології в хірургії пухлин головного мозку
Д-р мед. наук, професор Розуменко В.Д.
2
Пухлини головного мозку у дітей
Д-р мед. наук, професор Вербова Л.М.
3
Стереотаксична радіохірургія доброякісних та злоякісних пухлин: найсучасніші тенденції та 10-річний досвід
Д-р мед. наук, старш. наук. співр. Чувашова О.Ю.
4
Ендоскопія в нейрохірургічній практиці. Сучасний стан та перспективи розвитку
Канд. мед. наук Гук А.П.
5
Пластичні операції при поширених екстра-інтракраніальних пухлинах
Д-р мед. наук Кваша М.С.
6
Сучасні технології в нейрохірургії субтенторіального простору
Д-р мед. наук, професор Федірко В.О.
7
Сучасний стан функціональної нейрохірургії в Україні
Д-р мед. наук, старш. досл. Костюк К.Р.
8
FAILED BACK SURGERY SYNDROME (FBSS). Діагностика і лікування
Д-р мед. наук, старш. досл. Білошицький В.В.
9
Сучасний стан і можливості малоінвазивної спінальної нейрохірургії
Д-р мед. наук, професор Хижняк М.В.
10
Сучасні тенденції в хірургії плечового сплетення
Д-р мед. наук, старш. досл. Третяк І.Б.
11
Прикладне й фундаментальне значення нейропатоморфологіі: історія і перспективи- стратегічне бачення А.П. Ромоданова
Д-р мед. наук, старш. наук. співр. Малишева Т.А.
12
Культивування тканин – експериментальна база для досліджень в галузі нейроонкології
Д-р біол. наук Любич Л.Д.
13
Реалізація творчого спадку академіка А.П.Ромоданова – розвиток напрямку функціональної діагностики в інституті нейрохірургії з позицій сучасної клінічної нейрофізіології та міжнародних стандартів
Д-р мед. наук, професор Чеботарьова Л.Л.
14
Впровадження методів функціональної діагностики в нейрохірургічну практику
Д-р мед. наук, старш. досл. Третьякова А.І.
15
Тунельні нейропатії. Складність діагностики, принципи лікування.
Д-р мед. наук, старш. досл. Третьякова А.І.
16
Перспективи фармакотерапії черепно-мозкової травми. Результати дослідження CAPTAIN II
Д-р мед. наук, старш. досл. Білошицький В.В.
17
Інновації і нові концепції в нейротравматології
Д-р мед. наук Каджая М.В.
18
Травма хребта і спинного мозку. Надання спеціалізованої допомоги відповідно до принципів доказової медицини
Д-р мед. наук, професор Слинько Є.І.
19
Судинна нейрохірургія в Україні – від “рятунку” до якості життя
Д-р мед. наук, професор Яковенко Л.М.
20
Хірургічне лікування складних артеріальних аневризм головного мозку з застосуванням техніки мікроанастомозу
Канд. мед. наук Мороз В.В.
АНКЕТА для опитування здобувачів PhD в ДУ «ІНХ НАМН» щодо оцінювання якості реалізації освітньо-наукової програми
Скринька довіри
© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko