The State Institution
Romodanov Neurosurgery Institute
National Academy of Medical Sciences of Ukraine

Fellowship [in Ukrainian]

Оголошений конкурс на вступ до аспірантури ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України”
Ліцензія
Положення про аспірантуру
Правила прийому до аспірантури ДУ “ІНХ НАМН”
Програма вступного випробування з нейрохірургії
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ДУ «ІНХ НАМН» на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти
Положення про академічну доброчесність наукових працівників та здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора наук ДУ “ІНХ НАМН”
Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії
Навчальний план підготовки докторів філософії в аспірантурі ДУ «ІНХ НАМН»
Організація освітнього процесу в ДУ «ІНХ НАМН»
Порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти ступеня доктор філософії (Ph.D) в ДУ «ІНХ НАМН»

Навчальні дисципліни аспірантури

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

● ОНД.01 Іноземна мова у науково-медичному спілкуванні
● ОНД.02 Філософія науки та іновацій
● ОНД.03 Нейрохірургія. Комплексний іспит зі спеціалізації

2. Дисципліни вибору відділу наукової установи

● ДВВНУ/2.1.0.1 Діагностика та лікування різних видів патології центральної та периферичної нервової системи
● ДВВНУ/2.1.0.2 Методологія організації наукової роботи в медичних науках

3. Дисципліни вільного вибору аспіранта

● ДВА 3.01.01 Європейська грантова система підтримки наукових досліджень та академічних обмінів.
● ДВА 3.01.02 Організація нейрохірургічної/нейросудинної допомоги. Медична етика і деонтологія.
● ДВА 3.01.03 Оперативна нейрохірургія при пухлинній та судинній патології хребта та спинного мозку
● ДВА 3.01.04 Особливості черепно-мозкової травми в умовах бойових дій
● ДВА 3.01.05 Бойова травма периферичної нервової системи
● ДВА 3.01.06 Організація екстренної медичної допомоги населенню у надзвичайних ситуаціях
● ДВА 3.01.07 Наукові дослідження та трансфер технології
● ДВА 3.01.08 Принципи організації науково-дослідних робіт
● ДВА 3.01.09 Наукова комунікація: методи оприлюднення результатів дослідження
● ДВА 3.01.10 Сучасні статистичні методи аналізу даних біологічних та клінічних досліджень.
● ДВА 3.01.11 Принципи дії та застосування лазерних, нейронавігаційних технологій в нейрохірургічній практиці
● ДВА 3.01.12 Принципи та застосування ендоскопічних технологій в нейрохірургії
● ДВА 3.02.01 Принципи та методи нейрореабілітації у нейрохірургічних хворих
● ДВА 3.02.02 Нейрофізіологічна та нейропсихологічна оцінка когнітивних функцій у хворих з цереброваскулярними захворюваннями на етапах нейрохірургічного лікування
● ДВА 3.02.03 Функціональна діагностика в до-, пері- та післяопераційному періодах при хірургічному лікуванні судинної патології головного мозку
● ДВА 3.02.04 Нейроімунологічні аспекти патології центральної нервової системи.
● ДВА 3.02.05 Нанотехнології в нейрохірургії. Генна терапія, застосування мезенхімальних стовбурових клітин при захворюваннях центральної нервової системи
● ДВА 3.02.06 Принципи радіохірургії та ад’ювантних методів лікування нейроонкологічних хворих
● ДВА 3.02.07 Нейрофармакологія. Формулярна система забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я України. Державний формуляр лікарських засобів .

Забезпечення освітньої діяльності

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності ДУ “ІНХ НАМН”.

© Romodanov Neurosurgery Institute Site development: SKP

Content management: Anna Nikiforova

Content management: Tetyana Yovenko