Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Бактеріологічна лабораторія

Ткачик Ірина Петрівна 044 486-97-79


Завiдуюча лабораторiєю Ткачик Iрина Петрiвна (з 1991 р.).

Бактерiологiчна лабораторiя заснована в 1991 роцi. Виконує всi види бактерiологiчних дослiджень, передбачених для клiнiчних потреб – мiкробiологiчний монiторинг клiнiчного матерiалу, отриманого вiд пацiєнтiв, та визначення антибiотикочутливостi бактерiальних збудникiв, у тому числi прискореними методами протягом 6-7 годин, монiторинг антибiотикорезистентностi госпiтальних збудникiв з використанням програмного забезпечення iнформацiйної мережi ВОЗ — ВОЗНЕТ-4.

Окремим напрямом роботи є обстеження епiдемiологiчно небезпечних об’єктiв середовища нейрохiрургiчного стацiонару, обґрунтування рацiональних протоколiв емпiричної та цiлеспрямованої антибiотикотерапiї iнфекцiйних ускладнень у хворих з нейрохiрургiчною патологiєю в до- i пiсляоперацiйний перiод.

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko