Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Духін Олександр Львович


Духін Олександр Львович (6.12.1922 – 13.06.1984) – доктор мед. наук (1963), проф. (1969), завідуючий відділом нейроонкології (1964), відділом анестезіології і реаніматології (1964–1984).

Закінчив Київський медичний інсти­тут (1944).

Аспірант (1944–1948), асистент (1948—1952) кафедри нерво­вих хвороб Київського медичного ін­ституту. Старший науковий співробіт­ник Київського НДІ нейрохірургії (1952—1963), завідуючий відділом нейроонкології (1964), відділом анес­тезіології і реаніматології (1964–1984).. Асистент (1960), доцент (1963—1964) кафедри нейрохірургії Київського інституту удосконалення лікарів.

Захистив кандидатську (1948), док­торську (1963) дисертації, проф. (1969). Відмінник охорони здоров’я, нагороджений ме­даллю (1970).

Основні напрямки наукової діяль­ності: актуальні питання нейроонкології та судинних захворювань нервової системи, інтенсивної терапії в після­операційному періоді у хворих з пухлинами, травмами і судинними захво­рюваннями головного мозку.

Автор 141 наукової роботи, 3 мето­дичних рекомендацій, співавтор колек­тивної монографії (1985). Керівник 12 кандидатських і 2 докторських дисер­тацій.

Основні роботи: Клініка і патоморфологія пухлин головного мозку з гострим клі­нічним протіканням (1948); Патогенетичні ме­ханізми вітальних порушень в нейрохірургіч­ній практиці (1963); Клініка пухлин стовбура мозку і стовбурові синдроми при пухлинах ін­ших локалізацій (1963); Основні типи клініч­ного протікання внутрішньомозкових кровови­ливів (1965); Про причини порушення життє­во важливих функцій в післяопераційному періоді у хворих з пухлинами півкуль голов­ного мозку (1972); Основні питання інтенсив­ної терапії нейрохірургічних хворих в гострий післяопераційний період (1978); Особливості порушення вітальних функцій у хворих різних вікових груп з забоями головного мозку (1981).

Похований у Києві на Берковецькому кладовищі.

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko