Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Відділ нейроімунології

Лісяний Микола Іванович 044 483-81-93


Про відділ | Співробітники | Публікації | Методи діагностики | Види патології | Консультації | Контакти

Про відділ

Відділ нейроімунології був створений у 1985 році на базі лабораторії імунології Інституту нейрохірургії. Відділ є провідним науковим підрозділом у галузі нейроімунології в Україні, центром з розробки та впровадження у практику сучасних імунологічних та генетичних методів лабораторної діагностики при патології ЦНС. У відділі розроблені та втілені у практику імуноферментні методи оцінки антитіло- утворення до білків мозкової тканини, а також класичні імунологічні методи оцінки імунного статусу та гуморальної імунної відповіді. Активно втілюються методи молекулярно-біологічних досліджень, аналіз експресії генів у клітинах периферійної крові та пухлин ЦНС. Співробітники відділу беруть участь у міжнародних наукових форумах, налагоджують наукові контакти з колегами з інших установ.

Керівник відділу – заслужений діяч науки та техніки України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Микола Іванович Лісяний.

У відділі працюють кандидати медичних наук О.В.Маркова та І.О.Гнедкова, кандидати біологічних наук Л.Д.Любич та Л.М.Бельська, науковий співробітник А.І.Ключникова.

Співробітники

Професор Лісяний Микола Іванович – заслужений діяч науки та техніки України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, керівник відділу нейроімунології. Основні напрямки наукової та практичної діяльності – нейроімунологія, нейрогенний імунодефіцит, імунопатологічні механізми прогресування нервових захворювань, нейроімунні механізми розвитку пострадіаційної енцефалопатії при дії малих доз опромінення. Під його керівництвом виконано 3 докторскі та 19 кандидатських дисертацій. Автор 400 наукових робіт, 9 монографій.

Старший науковий співробітник Маркова Ольга Володимирівна – кандидат медичних наук. Основні напрямки наукової та практичної діяльності – імунний статус здорової людини; протипухлинний імунітет; патофізіологія запально-дегенеративних уражень ЦНС та механізми лікувального ефекту нейротрансплантації; розробка методів використання у неврології та нейрохірургії гемопоетичних стовбурових клітин. Автор 109 наукових робіт, з них -19 закордонних публікацій, 6 Патентів України, 3 раціоналізаторських пропозицій, співавтор 4 монографій.

Старший науковий співробітник Гнєдкова Ірина Олександрівна – кандидат медичних наук, лікар-імунолог вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «клінічна імунологія». Основні напрямки наукової та практичної діяльності – вивчення клінічного значення змін в імунній системі при захворюваннях ЦНС (пухлини головного мозку, травма, нейроінфекція, епілепсія, множинний енцефаломієліт та ін.), розробка методів та підходів до імунокорекції захворювань ЦНС; вивчення механізмів протипухлинного імунітету; вивчення імунологічних властивостей нейральних стовбурових клітин. Автор 76 наукових робіт, з них -16 закордонних публікацій, 2 Патентів України, 3 раціоналізаторських пропозицій, співавтор 4 монографій.

Старший науковий співробітник Любич Лариса Дмитрієвна – кандидат біологічних наук. Основні напрямки наукової та практичної діяльності – дослідження імуномоделюючих та протипухлинних властивостей клітин ембріонального і фетального мозку, дослідження проапоптогенної та локальної імуносупресивної дії пухлин ЦНС, вивчення аутоімунних реакцій до антигенів мозку у нормі та при патології ЦНС. Автор 119 наукових робіт, з них -32 закордонних публікацій, 3 Патентів України, співавтор 5 монографій.

Старший науковий співробітник Бельська Людмила Миколаївна – кандидат біологічних наук. Основні напрямки наукової та практичної діяльності – вивчення системних та місцевих (у тканині ЦНС) змін стану фагоцитуючих клітин у нормі, при нейротрансплантації та при патологічних станах (гліоми, експериментальний алергічний енцефаломієліт). Автор 74 наукових робіт, з них -12 закордонних публікацій, співавтор 2 монографій.

Науковий співробітник Ключникова Антоніна Іванівна – основні напрямки наукової та практичної діяльності – вивчення дінаміки розвитку імунних реакцій під впливом внутрішньомозкового та внутрішньом´язевого введення алоантигенів (експериментальне дослідження). Автор 12 наукових робіт.

Публікації

Монографії:

1. Ильчевич И.К., Лисяный Н.И., Янчий Р.И. Антитела и регуляция функций организма. К.Наук.думка.-1986.-246с.
2. Ромоданов А.П., Лисяный Н.И. Черепно-мозговая травма и иммунологическая реактивность организма. К.Здоровье.-1985.-145с.
3. Ромоданов А.П., Лисяный Н.И. и соав. Пострадиационная энцефалопатия. К.Здоровье.-1993.-221с.
4. Педаченко Е.Г., Лисяный Н.И. и соавт. Современные проблемы патогенеза черепно-мозговой травмы..К.-ТОВ «Задруга».-1996.-242с.
5. Зозуля Ю.П., Лісяний М.І. і соавт. Хронічний вплив малих доз опромінення на нервову систему. К.”Чорнобиль інтер форм”.-1998.-480с.
6. Лисяный Н.И. Иммунная система головного мозга. К.ЗАТ «Випол».-1999.-213с.
7. Лісяний М.І., Любич Л.Д. Механізми імунонейрональнопатологічних процесів при дії радіаційного опромінення. К.ЗАТ «Віпол».-2001.-198с.
8. Лисяный Н.И. Иммунология и иммунотерапия рассеянного склероза.К.-ЗАТ «Випол».—2003.-251с.
9. Зозуля Ю.А., Лисяный Н.И. Нейрогенная дифференцировка стволовых клеток. К.-ООО «Эксаб».-2005.-363с.
10. Лисяный Н.И. Современные технологии консервативного лечения
глиом. В кн.: Глиомы головного мозга ( Под ред.акад.АМНУ Зозули Ю.А.) К.:ООО
«Експресс-Полиграф».-2007.-383-569.

Статті:

11. Лісяний М.І., Бєльська Л.М., Лісяний О.М., Федорчук О.Г. Вплив in vitro амітозину та ВС-1 на пулини ЦНC різного генезу та імунокомпетентні клітини // Імунологія та алергологія.-2007,№1.-С.42-46.
12. Лісяний М.І., Бєльська Л.М. Імуносупресуючий вплив злоякісних пухлин // Український нейрохірургічний журнал.-2007,№1.- С.4-9.
13. Семенова В.М., Любич Л.Д., Лисяный Н.И., Петренко А.Ю., Стайно Л.П. Пролиферативный и дифференцировочный потенциал нейроклеток эмбрионального мозга человека в условиях культивирования // Укр.нейрохірург.журнал.- 2007,№ 1.-С.68-71.
14. Зозуля Ю.А., Семенова В.М., Черченко А.П. , Любич Л.Д., Стайно Л.П., Драгунцова Н.Г. Глиальнообогащенная фракция культивируемых нейроклеток как объект для внутримозговой нейротрансплантации // Журнал АМН України.-2007,№1.-Т.13.-С.93-103.
15. В.І.Цимбалюк, Л.І.Соколова, М.І.Лісяний, О.В.Маркова, Л.Д.Пічкур, Л.Л.Чеботарева, В.А.Руденко, О.Ю.Чувашова, Л.Д.Любич, А.І.Третьякова, Н.О.Галярник, Л.Ф.Синявська, А.Г.Потапова, І.А.Вотякова, С.О.Василовська, С.А.Вербовська. Рухові функції та імунний статус хворих на розсіяний склероз після ендолюмбального введення алогенних фетальних нейроклітин // Укр.невролог.журнал.-2007,№ 1(2).-С.
16. Любич Л.Д. Імуномодулюючі властивості клітин ембріонального мозку (Огляд літератури) // Імунологія та алергологія.-2007,№ 3.-С.3-7.
17. Лісяний М.І., Любич Л.Д. Дослідження in vitro впливу супернатанту клітин незрілого мозку на експресію цитокінів та антигенів HLA клітинами пухлин мозку та мононуклеарами перифе-ричної крові людини // Трансплантологія.-2007,№1.-С.156-159.
18. Семенова В.М., Любич Л.Д., Стайно Л.П., Величко О.П., Медведев В.В. Внутримозговая нейротрансплантация глиальнообогащенной фракции культиви-руемых нейроклеток – объект исследования отдаленных посттрансплантационных эффектов // Трансплантологія.-2007,№1.-С.250-252.
19. Лисяный Н.И. Гнедкова И.А. Иммунологические свойства нейральных стволовых клеток //|Нейроиммунология.–2007,№3-4.–С.4-12.
20. Примушко Л.І., Семенова В.М., Лісяний О.М., Тормасова А.І. Дослідження протипухлинної дії імуномоделюючого препарату галавіт //Укр..нейрохір.журнал.-2007,№1-.С.32-36.
21. Цимбалюк В.І., Маркова О.В., Лісяний М.І., Пічкур Л.Д., Соколова Л.І., Вербовська С.А., Чайка О.І. Лікування хворих на розсіяний склероз різної статі ендолюмбальним введенням галогенних фетальних нейроклітин // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім..П.Л.Шупика.-К.-2007.-Вип.16, кн..1.- С.248-253.
22. Лісяний М.І., Тормасова А.І. Особливості імунної відповіді на алоантиген при внутрішньом’язовому та внутрішньо мозковому введенні // Імунологія та алергологія.-2007,№ 3.-С.46-49 // ΙΙ Національний конгрес з імунології, алергології та імунореабілітації на тему “Сучасні досягнення клінічної імунології й алергології”. 19-23 листопада, Київ – Миргород.
23. Соколова Л.І., Лісяний М.І., Кругляк Г.О. Допитання щодо герпесвірусної персистенції у хворих на розсіяний склероз: особливості клінічної картини, діагностика та лікування //Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти.-Т.3,№1-2.-1007.-С.80-84.

Методи діагностики

1. Імунний статус:

1) панель моноклональних антитіл (13 типів)
2) функціональна активність імунних клітин (з мітогенами), кілерна активність, синтез цитокинів in vitro, фагоцитоз з латексом, НСТ, активність миєлопероксидази, МТТ-тест
3) визначення активаційних та апоптичних маркерів на імунних, пухлинних та інших клітинах
4) вміст імуноглобулінів крові, кріоглобулінів, імунних комплексів (загальних та диференціованних).

2. Нейроімунні реакції: рівень антитіл до нейроантигенів (ОБМ, S-100, кислий гліальний протеід, нейронспецифічна енолаза), нейросенсибілізація до вказаних антигенів.

3. Визначення рівнів про- та антизапальних цитокинів у крові, у супернатантах (інтерлейкін-1; 4; 6; 8; 10; інтерферон-α, γ, ФНО- α та ін.).

4. Імуноферментний аналіз різних вірусів, імуноантигенів у крові та біологічних рідинах.

5. Полімеразна ланцюгова реакція (визначення ДНК и РНК) для виявлення 20 видів збудників, що викликають нейроінфекції, генетичні та злоякісні захворювання крові.
Визначення експресії генів апоптозу, інтерлейкинів, онкогенів и т.і.

Види патології

1. Імунодефіцит та аутоімунні захворювання, у тому числі і захворювання ЦНС.

2. Нейроонкологічні і нейроваскулярні захворювання (гліоми, медуллобластоми, ішемічні та геморагічні ушкодження).

3. Епілепсія, гіперкінези, дитячий церебральний параліч.

4. Розсіяний склероз, енцефалопатія, полінейропатія різної етіології;

5. Синдром хронічної втоми, гарячкові стани.

Консультації

Співробітники відділу нейроімунології Інституту нейрохірургії АМН України надають консультативну допомогу. Якщо у Вас є питання, Ви можете надіслати його на адресу nimun.neuro@gmail.com

Контакти

Наша адреса: 04050, Київ, вул.Платона Майбороди (Мануільського), 32, Інститут нейрохірургії, відділ нейроімунології (лабораторний корпус, 5 поверх).
Як добратися – проїзд від станції метро «Лук´янівська» тролейбусом №6, 18 до зупинки «вул.Багговутівська», потім пішки по вулиці Платона Майбороди (Мануільського).

Ви маєте можливість подзвонити по телефону:
044 483 81 93

e-mail:
nimun.neuro@gmail.com

 

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko