Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Наукові роботи, завершені у 2018 році

1.     КПКВ-6561040

Спосіб  визначення  вмісту стовбурових клітин в гліальних пухлинах головного мозку

 Автори-розробники:  Лісяний М.І. Бельська Л. М. Гнедкова І.О. Станецька  Д.М.

Контактний телефон: (044) 483-81-93

Пропонується спосіб удосконалення методики діагностики злоякісних пухлин шляхом  визначення вмісту в них   пухлинних та не пухлинних стовбурових клітин  методом проточної цитофлюометрії  та моноклональних антитіл.

Спосіб передбачає безпосередньо з видаленої пухлини приготування суспензії живих клітин на поживному середовищі та проведення фенотипування за допомогою специфічних антитіл до пухлинних стовбурових CG-133+ клітин, та   не пухлинних CD-15+  та CG-34+  клітин  методом проточної цитофлюориметрії  на проточному лазерному цитофлюориметрі CF500/.

Застосування способу підвищує точність діагностики ступеня злоякісності, чим більше пухлинних стовбурових клітин тим більш злоякісна пухлина  та більш її  швидкий  продовжений ріст.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику у відділі нейроімунології  Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичник наук України».

Впровадження нововведення потребує додаткових коштів, а саме відповідних моноклональних антитіл до стовбурових клітин та певної кваліфікації виконавців. Приблизна вартість  впровадження  100 тис. грн на 50 досліджень.

Необхідне обладнання: проточний  лазерний цитофлюориметр  Becкman CF500, термостат, автоматичні піпетки.

Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

 
2.     КПКВ- 6561040

Спосіб лікування порушення функції лицевого нерва, ускладненого розвитком нервово-м’язової контрактури, у нейрохірургічних та неврологічних хворих

Автори-розробники: Жданова В., Ткачова Є., Третяк І.

Контактний телефон: (044) 483-12-53

Пропонується спосіб лікування порушення функції лицевого нерва, ускладненого розвитком нервово-м’язової контрактури, у нейрохірургічних та неврологічних хворих за допомогою ультрафонофорезу, що є фізіотерапевтичним методом.

Спосіб передбачає введення на шкіру ураженої половини обличчя та завушну ділянку суміші мідокалму та вазеліну. Процедури проводять хворому лежачи, за лабільною методикою при легкому притисненні головки ультразвукового випромінювача до шкіри обличчя круговими та повздовжніми плавними рухами, потужністю ультразвукового випромінювання 0,2-0,4 Вт/см2 у постійному режимі, тривалістю 8-10 хвилин, протягом 10-15 днів з перервою на вихідні.

Показанням до застосування є наявність нейропатії лицевого нерву.

Результати об’єктивного обстеження підтверджували позитивну динаміку відновлення функції лицьового нерва, що дає можливість використовувати спосіб у неврологічній, фізіотерапевтичній, реабілітаційній практиці при лікуванні хворих з порушеннями функції лицьового нерва, ускладненими розвитком нервово-м’язової контрактури.

На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 116351, МПК А61N7/00 А61K31/704 А61K35/06 А61P25/00 від 10.05.2017. – Бюл. № 9.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичник наук України».

Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.

Необхідне обладнання: апарат для проведення ультрафонофорезу, мускомед, вазелін, холодильник, ультразвуковий випромінювач.

Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

 
3.     КПКВ-6561040

Спосіб ендоскопічної фіксації хребців після видалення паравертебральних пухлин

Автори-розробники: Слинько Є.І., Деркач Ю.В.

Контактний телефон: (044) 483-92-19

Пропонується спосіб застосування ендоскопічної фіксації хребців після видалення паравертебральних пухлин нейрогенного походження, що викликають деструкцію тіл хребців.

Спосіб передбачає що хворим із паравертебральними пухлинами нейрогенного походження з бокового ендоскопічного трансторакального одностороннього доступу видаляють пухлину, проводять декомпресію спинного мозку, сегментарних корінців, а далі під контролем ендоскопа та електронно-оптичного перетворювача встановлюють зі сторони доступу видалення пухлини імплантант для міжтілового корпородезу хребця деструкцію якого викликала пухлина, а потім односторонньо встановлюють пластинчато-гвинтову систему фіксації на хребець вище та нижче пухлинного враження, що дозволяє отримати надійну фіксацію хребта.   

Показанням до застосування є наявність паравертебральних пухлин нейрогенного походження грудного відділу хребта.

Застосування способу забезпечує повне ендоскопічне видалення пухлини навкруги нервових структур; провести пряму чітку візуалізацію компримованих нервових структур; зменшити необхідність видалення неуражених пухлиною структур хребця та характеризується більш надійною фіксацією порівняно з аналогічними.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичник наук України».

Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.

Необхідне обладнання: операційна кімната зі столом для спінальних оперативних утручань, набір ендоскопічного хірургічного інструментарію для проведення операцій, фіксуючі системи фіксації хребта, ЕОП, хірургічний ендоскоп.

Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

 
4.     КПКВ-6561040

Спосіб дослідження морфологічних та молекулярних характеристик метаболічних змін в різних субтипах нейроектодермальних пухлин головного мозку щодо оцінки рівня активності інвазивності

Автори розробники: Малишева Т.А., Черненко О.Г.

Контактний телефон: (044) 483-92-08

Корисна модель, що заявляється стосується медицини та біології, зокрема патоморфології та молекулярної біології і призначена для визначення особливостей метаболізму в пухлинах головного мозку, а також прогнозування їх перебігу і відповіді на адʹювантне лікування.

Схема морфологічних досліджень дозволяє визначити і оцінювати активність метаболічних процесів, активність тканинної експресії фактору росту ендотелію судин (VEGF), що активуються у разі розвитку і прогресії високо злоякісних гліом на молекулярному, субмікроскопічному і світлооптичному рівнях. Це можливо за рахунок імуногістозімічної візуалізації і морфометрії експресії VEGF, що регулюють неоангіогенез і морфогенез пухлинної прогресії.

Переваги запропонованого способу є комплексність дослідження – можливість застосовувати різні методи, гістологічні і імуногістохімічні та молекулярно-генетичні, на одному зразку (клінічному спостереженні);  можливість спостерігати за процесом в динаміці (у разі продовженого росту – порівняльна оцінка) рівнів експресії гістохімічних показників. Чітка специфічність результатів ;персоніфікація лікування – обґрунтованість та доцільність призначення антиангіогенної терапії.

Застосування нововведення дозволяє покращити якість морфологічних досліджень. Отримані дані сприятимуть створенню сучасного молекулярно-метаболічного профілю первинних пухлин головного мозку для удосконалення схем лікування та прогнозування перебігу.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику у відділі нейропатоморфології  Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичник наук України», НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

Впровадження нововведення потребує додаткових коштів, а саме відповідних реактивів та певної кваліфікації виконавців. Приблизна вартість  впровадження  80 тис. грн на 50 досліджень.

Необхідне обладнання: термостат, холодильник, світловий мікроскоп, комплект обладнання для ІГХ та стандартних морфологічних досліджень, програми для морфометрії.

Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

 
5.     КПКВ: 6561040

Спосіб оцінки порушення міжклітинних взаємозв’язків в нейроектодермальних пухлинах головного мозку для об’єктивізації особливостей інвазивного поширення.

Автори-розробники: Малишева Т.А., Васлович В.В.

Контактний телефон: (044) 483-92-08

Корисна модель, що заявляється стосується медицини та біології, зокрема патоморфології та молекулярної біології і призначена для визначення особливостей поширення пухлин головного мозку та прогнозу їх перебігу.

Наша схема поглиблених морфологічних досліджень дозволяє визначити і оцінити морфогенез синаптичної дисфункції, ступінь морфо-функціональних порушень, що активуються у разі розвитку і прогресії високо злоякісних гліом на молекулярному, субмікроскопічному рівнях. Це можливо за рахунок дослідження на ультраструктурному рівні з морфометрією кількісної і якісної оцінки синапсів, стани внутрішньоклітинних органел, що регулюють морфогенез пухлинної прогресії.

Застосування нововведення дозволяє удосконалити морфологічні дослідження та поглибити наукові уявлення щодо порушення міжклітинних взаємодій у разі розвитку і прогресії пухлин ЦНС. Отримані дані сприятимуть створенню просторового уявлення специфіки поширення первинних пухлин головного мозку – інвазивності для удосконалення діагностично-лікувальних схем.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику у відділі нейропатоморфології  Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичник наук України», НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

Впровадження нововведення потребує додаткових коштів, а саме відповідних реактивів та певної кваліфікації виконавців. Приблизна вартість  впровадження  30 тис. грн на 10 досліджень.

Необхідне обладнання: електронний і світловий мікроскоп, комплект обладнання для стандартних морфологічних і ультраструктурних досліджень, програми для морфометрії.

Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

 
6.     КПКВ-6561040

Спосіб хірургічного лікування супраселярних пухлин

Автори-розробники: Гук М.О., Тесленко Д.С., Мумлєв А.О., Яцик В.А., Закордонець В.О., Нахаба О.О.

Контактний телефон: (050) 175-03-03

         Спосіб хірургічного лікування супраселярних пухлин є методом лікування пухлин головного мозку. Пацієнтам із супраселярними пухлинами, після введення у наркоз, проводять обробку операційного поля розчинами антисептиків, далі виконують мініінвазивний супраорбітальний доступ з використанням мікрохірургічної техніки, через котрий поступово видаляють пухлину, для більш точного та безпечного видалення пухлини використовують ендоскопічну асистенцію на етапі видалення та контролю гемостазу.

Корисна модель належить до медицини, а саме до нейрохірургії і онкології та може бути використана для лікування пацієнтів з пухлинами хіазмально-селярної ділянки із супраселярним поширенням.

Пухлини хіазмально-селярної ділянки складають близько 15 % від загальної кількості пухлин головного мозку у дорослих. Питання вибору адекватної хірургічної методики видалення  супраселярних пухлин завжди було приводом дискусій. Основна мета операції, а саме декомпресія хіазми, вирішується шляхом проведення радикальних операцій, направлених на видалення пухлини.

Найбільш близьким до запропонованого пристрою є звичайний транскраніальний доступ. Цей метод дозволяє видаляти такі пухлини, але він є більш інвазивним та більш тривалим. 

В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу і зменшення несприятливих наслідків транскраніального підходу до супраселярної частини аденоми гіпофізу.

Поставлена задача вирішується тим, що пацієнтам із супраселярними пухлинами, після введення у наркоз, проводять обробку операційного поля розчинами антисептиків, далі виконують мініінвазивний супраорбітальний доступ з використанням мікрохірургічної техніки, через котрий поступово видаляють пухлину, для більш точного та безпечного видалення пухлини використовують ендоскопічну асистенцію на етапі видалення та контролю гемостазу.

Запропонований спосіб виконується наступним чином.

У випадках, коли пухлина має значне супраселярне поширення, та вирішується необхідність в транскраніальному хірургічному лікуванні, виконують мініінвазивний супраорбітальний доступ. Перевагу надають розрізу “по брові”, з можливістю варіацій обмеженої краніотомії від середньої лінії до перехідної точки, в залежності від потреб доступу до пухлини. Після ендоскопічної анатомічної орієнтировки та поступового підходу до супраселярної частини пухлини виконують видалення пухлини з використанням мікрохірургічної техніки та ендоскопічної асистенції. Таким чином досягають зменшення тракції відповідних структур та речовини головного мозку та зменшують післяопераційний період находження хворого в стаціонарі. 

Запропонований нами спосіб пройшов успішну експериментальну і клінічну апробацію на базі ДУ “Інститут нейрохірургії им. А.П. Ромоданова НАМНУ”. Успішно прооперовано 47 пацієнтів, жодних ускладнень від даного методу не виявлено. Даний спосіб зарекомендував себе, як достатньо ефективний та цілком безпечний для використання у сучасній клінічній медицині та у нейрохірургії.

Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.

Інформація щодо нововведення була представлена на вітчизняних та зарубіжних нейрохірургічних конференціях та конгресах. Зокрема, на IV науково-практичній конференції «Інновації в нейрохірургії» , Київ, квітень 2017 року;  на VI з’їзді нейрохірургів України, Харків, червень 2017; на американо-українській конференції ендоскопічних хірургів отоларингологів, та нейрохірургів основи черепа,  Київ, 28 серпня 2017 року; на науково-практичній конференції “Сучасні технології в нейрохірургії”, Киїів, 30.11.2017;  на міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, присвяченій 25-річчю від дня заснування Національної академії медичних наук України, Київ, 23.03.2018; на конференції з міжнародною участю «Нейрохірургія задньої черепної ямки», Київ, 28-29.05.2018.

На дану розробку отриманий патент UA 106697 U  МПК (2016.01) A61B 17/00 A61P 31/00 від 10.05.2016

Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko