Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Наукові роботи, завершені у 2013 році

1. КПКВ- 6561040, фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини.
Спосіб моделювання травми спинного мозку шляхом половинного його перетину у нижньогрудному відділі.

Автори-розробники: Цимбалюк В.І., Медведєв В.В.
Контактний телефон: (044) 483-12-53
Пропонується спосіб моделювання експериментальної травми спинного мозку шляхом половинного його перетину у нижньогрудному відділі.
Спосіб призначений для відтворення на статевозрілих щурах з використанням загального знеболенням. Перетин половини поперечника спинного мозку з контролем повноти дозволяє отримати відтворювану модель травми спинного мозку для дослідження різноманітних методів лікувального впливу на перебіг спінальної травми, знизити показники летальності експериментальних тварин, суттєво обмежити витрати на преклінічні дослідження ефективності методів лікування травми спинного мозку, покращити достовірність отриманих результатів.
Нововведення впроваджено в практику лабораторії експериментальної нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: мікрохірургічний інструментарій, устаткування для утримання експериментальних тварин.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари.

2. КПКВ- 6561040, КПКВ- 6561040, фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини.
Спосіб збагачення суспензії клітин фетального мозку людини ГАМК-ергічними нейронами.

Автори-розробники: Цимбалюк В.І., Васильєва І.Г., Олексенко Н.П.
Контактний телефон: (044) 483-35-92
Пропонується спосіб біотехнології, який може бути використаний для отримання в культурі суспензії фетальних нервових клітин людини, збагаченої ГАМК-ергічними нейронами та їх попередниками.
Спосіб передбачає застосування екзогенної ГАМК в якості складової культурального середовища, що є сигналом до активації відповідних генів у прогеніторних клітин, потенціально здатних до диференціювання по ГАМК-ергічному типу.
Показанням до застосування є ушкодження гальмівних ланок нервової системи.
Застосування способу дозволяє покращити якість лікування неврологічних захворювань, викликаних ушкодженням гальмівних провідних шляхів нервової системи. Запропонований спосіб має ряд переваг: отримана суспензія клітин має більший процентний вміст ГАМК-ергічних нейронів по відношенню до інших нейромедіаторних типів, а також існує можливість контролю ступеню диференціювання клітинної суспензії шляхом реєстрації наявності експресії відповідних генів.
Необхідне обладнання: ламінарний бокс, СО2-інкубатор, термостат, холодильник, світловий мікроскоп, комплект обладнання для ПЛР.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

3. КПКВ- 6561040, фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини.
Спосіб отримання мезенхімальних стовбурових клітин із жирової тканини.

Автори-розробники: Лісяний М.І., Суленко Л.А., Потапова А.І., Лісяний О.М.
Контактний телефон: (044) 483-81-93
Спосіб передбачає можливість отримання стовбурових мезенхімальних клітин ( МСК) із жирової тканини, що є імунобіологічним методом виділення цих клітин, який передбачає отримання більшої кількості клітин та більш швидкого методу їх виділення. Проводять ферментативну обробку жирових клітин 0,3% розчином колагенази та 0,5% розчином трипсину протягом 1 години, далі проводять культивування отриманої клітинної суспензії протягом 3 годин на пластикових чашках Петрі з подальшим розділенням суспензії клітин на ту, що прилипає до пластику (частина суспензії, що містить мезенхімальні стовбурові клітини, та на ту, що не прилипає до пластику – яка видаляється.
Спосіб передбачає можливість отримувати більш життєздатні клітини та менш забруднені мікрофлорою. Запропанованний спосіб дає можливість протягом одного дня проводити виділення клітин, завдяки 3 годинній інкубації, отримувати більшу кількість та більш якісний склад клітинної суспензії.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №78109.
Нововведення впроваджено в практику відділу нейроімунології і відділу культури тканин ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: набір інструментарію для забору жирової тканини в стерильних умовах, настільна центрифуга, термостат, стерильний посуд, СО2 – інкубатор. Поживні середовища для культивування клітин.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

4. КПКВ- 6561040, фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини.
Спосіб краніотомії і краніопластики при моделюванні експериментальної ЧМТ та проведенні генної терапії у щурів.

Автори-розробники: Білошицький В.В., Михальський В.В., Гридіна Н.Я.
Контактний телефон: (044) 486-46-08
Спосіб полягає у виконанні хірургічного доступу для стереотаксичного встановлення внутрішньошлуночкової канюлі для подальшого інтравентрикулярного введення векторів для генної терапії, фіксації канюлі з одночасною герметизацією твердої мозкової оболонки і кістки.
Спосіб забезпечує стійку фіксацію мозкової канюлі у просвіті бічного шлуночка щурів з одночасним запобіганням інфікування мозкової рани та розвитку запальних ускладнень ЦНС.
Спосіб економічно не витратний, забезпечує економію коштів за рахунок зниження рівня ускладнень.
По даній розробці створено несекретну технологію, № держреєстрації 0612U000123.
Нововведення впроваджено в практику лабораторії експериментальної нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: стереотаксичний апарат для роботи з малими тваринами, осмотична помпа ALZET (виробництво DURECT Corp.), набір для мозкових інфузій (виробництво DURECT Corp.).
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

5. КПКВ- 6561040, прикладні наукові та науково-технічні розробки.
Спосіб визначення місцевої гуморальної відповіді у тканинах злоякісних пухлин головного мозку

Автори-розробники:Лісяний М.І., Бєльска Л.М., Лісяний О.М.
Контактний телефон: (044)483-81-93
Спосіб передбачає визначення специфічних антитіл безпосередньо в пухлинному вогнищі шляхом визначення вмісту зв’язаних з пухлинними клітинами специфічних імуноглобулінів в реакції імуноферментного аналізу.
Технічним результатом від застосування цієї корисної моделі є те, що реалізація цієї корисної моделі дозволяє підвищити надійність та точність визначення стану гуморального протипухлинного місцевого імунітету. Визначення наявності протипухлинних антитіл свідчить про стан як системної, так і місцевої імунної відповіді, про антигенні властивості пухлини, про інтенсивність місцевої відповіді та направленість подальшого розвитку пухлинного процесу, а саме гальмування чи стимуляція росту пухлини.
Із кусочка пухлини головного мозку, який отримано під час нейрохірургічної операції, шляхом механічної дисоціації ножицями, а потім шприцом готується суспензія живих клітин в поживному середовищі . Отримана суспензія фільтрується через нейлоновий фільтр і підраховується кількість клітин в 1 мм3 за загально відомою гематологічною методикою з 0,3 % розчином оцтової кислоти. Отримана суспензія стандартизується в середовищі 199 до концентрації 5×106 клітин в 1 мл. етап. Стандартизована суспензія клітин вноситься в об’ємі 100 мкл в 96 лунковий планшет і інкубується 24 години при 1-4° С для фіксації клітин пухлин до поверхні планшету, після інкубування надосадова рідина видаляється, а планшет висушується в термостаті при 1-37° 2 години, фіксується 0,2 % глютаральдегідом ЗО хвилин. Зберігається планшет в сухому вигляді при 1-4° до проведення дослідження. . Проведення імуноферментного дослідження для визначення фіксованих до пухлин антитіл.
Визначення рівня протипухлинних антитіл на клітинах пухлин вірогідно і об’єктивно вказує на стан місцевої імунної системи в тканині пухлин, що може використовуватись із прогностичною метою.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №78108.
Нововведення впроваджено в практику відділу нейроімунології і відділу культури тканин ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Перелік необхідного обладнання для впровадження нововведення: експериментальна операційна кімната зі столом для спеціальної фіксації тварин (мишей), набір інструментарію для забору венозної периферичної крові, центрифужні пробірки, настільна центрифуга, термостат, імуноферментний аналізатор, тест-системи для проведення імуноферментного аналізу у сироватках периферичної крові.
Послуги розробників для оволодіння нововведенням: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

6. КПКВ- 6561040, прикладні наукові та науково-технічні розробки.
Спосіб лікування хворих з черепно-мозковою травмою.

Автори-розробники: Гук А.П., Голик В.А., Тарасенко О.М.
Контактний телефон: (0562) 46-04-84
Пропонується вдосконалення способу лікування з використанням ТМС у хворих з ЧМТ, які мають рухові порушення шляхом забезпечення функціональної активності.
Метод заснований на здатності змінного магнітного поля індукувати електричне поле та за допомогою швидкого потоку іонів формувати в рідких середовищах нервової системи появу відповідних електричних потенціалів. Важливою особливістю ТМС є можливість неінвазивної прямої стимуляції нервових структур.
Згідно зі способом для нормалізації функціональної активності моторної зони кори головного мозку проводять імпульсну магнітну стимуляцію моторної зони кори головного мозку.
Застосування способу дозволяє забезпечити значне розширення об’єму активних рухів в паретичних кінцівках, виявлялось зниження м’язового гіпертонусу, покращувався емоційний стан пацієнтів, активація мовних, пізнавальних навичок, покращення сну.
Нововведення впроваджено в лікувальну діяльність відділення нейротравми ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Рмоданова НАМН України», відділу неврології та пограничних станів ДУ «УкрДержНДІМСПІ МОЗ України».
Впровадження 220 тис. грн. (вартість обладнання).
Перелік необхідного обладнання для впровадження нововведення: апарат Нейро-МС, («Нейрософт», Росія) з керованою потужністю магнітних імпульсів від 0,5 – 0,8 до 2,2 ТЛ.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

7. КПКВ- 6561040, прикладні наукові та науково-технічні розробки.
Пристрій для пельвіосакральної стабілізації при видаленні пухли крижової кістки.

Автори-розробники: Золотоверх О.М.,Слинько Є.І.
Контактний телефон: (044) 486-95-03
Винахід відноситься до медицини і медичного інструментарію, а саме до нейрохірургії і може бути використаний для забезпечення пельвіосакральної стабілізаціїї після операції по видаленю пухлини крижів.
Задачею запропонованого винаходу є розробка пристрою для пельвіосакральної стабілізації після операції по видаленню пухлин, що руйнують крижову кістку та кістки тазу. Такий пристрій буде специфічним для поперекового та крижового відділу хребта, та дозволить максимально знизити ризик виникнення післяопераційної нестабільності, зменшити складність, тривалість та вартість такого хірургічного втручання.
На дану наукову розробку подано заявку на патент України на корисну модель № U201311255 від 25.11.2013
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: набір нейрохірургічного інструментарію, електронно-оптичний перетворювач.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

8. КПКВ- 6561040, прикладні наукові та науково-технічні розробки.
Комбінований пристрій для вертебросакральної стабілізації при видаленні пухлин, вражаючих всю крижову кістку.

Автори-розробники: Золотоверх О.М.,Слинько Є.І.
Контактний телефон: (044) 486-95-03
Задачею запропонованого винаходу є розробка пристрою для пельвіосакральної стабілізації після операції по видаленню пухлин, що руйнують всю крижову кістку та кістки тазу. Такий пристрій буде специфічним для поперекового та крижового відділу хребта, та дозволить максимально знизити ризик виникнення післяопераційної нестабільності, зменшити складність, тривалість та вартість такого хірургічного втручання.
Поставлена задача вирішується тим, що представляє собою набір інструментів для вертебросакральної фіксації, після операції видалення пухлини крижів, який представляє собою набір інструментів для стабілізації поперекового відділу хребта, залишків крижової кістки до кісток тазу, що включає поліаксіальную транспедикулярну систему. Для стабілізації поперекового відділу хребта з крижовою та клубовими кістками застосовують комбіновану систему стабілізації. Після видалення пухлини фіксували титанову сітку, встановлену із заднього доступу шурупами в тіло LV. Далі встановлювали транспедікулярну систему в тіла LIII, LIV або LV (залежно від ураження суміжних поперекових хребців) і гребені клубових кісток. обов’язково використовували поліаксіальну транспедикулярну систему. У гребінь клубової кістки встановлювали шурупи довжиною 7-9 см, які, як і шурупи в тілах LIII, LIV, фіксували до штанги.
На дану наукову розробку подано заявку на патент України на корисну модель № U201311255 від 25.11.2013
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: набір нейрохірургічного інструментарію, електронно-оптичний перетворювач.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

9. КПКВ- 6561040, прикладні наукові та науково-технічні розробки.
Спосіб довготривалої інтратекальної інфузійної терапії при демієлінізуючих і дегенеративних захворюваннях нервової системи.

Автори-розробники: Сапон М.А.
Контактний телефон: (044) 483-91-98
Спосіб багаторазового введення лікарських речовин у спинномозковий канал організму людини відноситься до хірургічних методів лікування і відрізняється тим, що пацієнту після наркозу та обробки операційного поля розчинами антисептиків, підшкірно підшивають силіконовий резервуар, дно якого захищено від проколу титановою платівкою, вивідний кінець (трубку) котрого вводять інтратекально, у післяопераційному періоді вводять лікарські препарати транскутанно безпосередньо до підшкірно розташованого резервуару, котрий має об’єм 1 мл, та далі препарат потрапляє із резервуару у вивідну трубку, з котрої потрапляє до інтратекального простору.
Показанням до застосування є надання медичної допомоги хворим з демієлінізуючими і дегенеративними захворюваннями нервової системи, що потребують довічного лікування, медичного нагляду і сторонньої допомоги у повсякденному житті.
Застосування нововведення дозволяє скоротити строки перебування пацієнтів з дегенеративними і демієлінізуючими захворюваннями нервової системи у стаціонарі, зменшити кількість ін’єкцій та пов’язаних з ними ускладнень, зменшити загальну вартість лікування, полегшити догляд за хворими
На дану розробку подано заявку на корисну модель U 2013 13635 від 25.11.2013
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: пристрій для інтратекального введення лікарських препаратів.
Послуги розробників для оволодіння нововведенням: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

10. КПКВ- 6561040, прикладні наукові та науково-технічні розробки.
Спосіб оптимізації тактики хірургічного лікування хворих з пухлинами функціонально важливих зон головного мозку.

Автори-розробники: д.мед.н., професор Розуменко В.Д., к.мед.н., наук.співробітник Ключка В.М.
Контактний телефон: (044) 483-92-19
Спосіб оптимізації тактики хірургічного лікування хворих з пухлинами функціонально важливих зон головного мозку, який характеризується тим, що тактика хірургічного лікування хворих з пухлинами функціонально важливих зон головного мозку базується на інтраопераційномувикористанні мультимодальної навігації з інтеграцією зображень магнітно-резонансної томографії, функціональної магнітно-резонансної томографії, магнітно-резонансної трактографіїта 3D-реконструкцією поверхневих венозних колекторів мозку з проведенням, під контролем мультимодальної навігації, мікронейрохірургічних маніпуляцій на структурах мозку з оцінкою результативності хірургічного втручання у динаміці доопераційного та післяопераційного перебігу захворювання за шкалою якості життя.
Отримано патент України на корисну модель: Пат. 79277. МПК (2013.01), А61В 17/00. Спосіб оптимізації тактики хірургічного лікування хворих з пухлинами функціонально важливих зон головного мозку. Розуменко В.Д., Хорошун А.П., Розуменко А.В. №а2012 12744; заявл. 08.11.2012; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: система хірургічної нейронавігації Medtronic «StealthStation TREON plus», система відеомоніторінгу, апарат для лазерної хірургії «Ліка хірург».
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

11. КПКВ- 6561040, прикладні наукові та науково-технічні розробки.
Спосіб оцінки результатів надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги хворим з цереброваскулярною патологією

Автори-розробники: Сапон М.А., Гук А.П.
Контактний телефон: (044) 483-91-98
Спосіб полягає у комплексному аналізі статистичних показників (захворюваність, смертність, хірургічна активність, летальність та ін.) з метою оцінки ефективності нейрохірургічного етапу надання високоспеціалізованої допомоги хворим з цереброваскулярною хворобою.
Основною метою запропонованого нововведення є покращання ситуації щодо надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги пацієнтам з цереброваскулярними розладами в Україні з урахуванням статистичних закономірностей
Показанням до застосування є надання медичної допомоги хворим з цереброваскулярними захворюваннями в умовах нейрохірургічного стаціонару.
Застосування медико-організаційних заходів дозволяє підвищити ефективність діагностики, хірургічного та реабілітаційного лікування пацієнтів з цереброваскулярними розладами, покращити якість їх життя, знизити показники глибокої інвалідизації, раціоналізувати витрати на лікування і догляд за такими хворими.
Впроваджене в нейрохірургічних відділеннях України.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: доступ до мережі Інтернет, можливість друкування удосконалених протоколів з надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги хворим з цереброваскулярними розладами, інформаційних листів.
Послуги розробників для оволодіння нововведенням: поглиблений статистичний аналіз, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

12. КПКВ- 6561040, прикладні наукові та науково-технічні розробки.
Спосіб візуалізації рухової функції у хворих з об`ємними новоутвореннями головного мозку.

Автори-розробники: Чувашова О.Ю., Рудиця В.І., Розуменко В. Д.
Контактний телефон: (044) 483-70-89
Пропонується спосіб, який підвищує якість доопераційної МРТ діагностики та може бути застосованим при плануванні хірургічного втручання у хворих з об’ємними новоутвореннями головного мозку супратенторіального розташування для визначенням максимального об`єму видалення утворення та одночасно оцінки ступеня виникнення післяопераційного неврологічного дефіциту.
Спосіб доопераційної МРТ діагностики дає можливість за рахунок додаткового проведення магнітно-резонансної ангіо- та венографії та поєднання результатів функціональної магнітно-резонансної томографії та магнітно-резонансної ангіо- та венографії в єдиному суміщеному томографічному анатомічному зображенні планувати оперативне втручання в системі хірургічної нейронавігації з визначенням максимального об`єму видалення пухлини при зведенні до мінімуму виникнення післяопераційного неврологічного дефіциту.
Показанням до застосування є наявність у хворого внутрішньомозкової пухлини супратенторіального розташування.
Застосування способу: є більш точним методом нейровізуалізації; можливість планувати оперативне втручання з визначенням максимального об`єму видалення пухлини; можливість зведення до мінімуму післяопераційного неврологічного дефіциту.
На дану наукову розробку подано патент на корисну модель України №u201309558; заявл. 30.07.13.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: МР- томограф із індукцією магнітного поля 1,5 Тл, оснащений програмами для функціональних та агіографічних досліджень; робоча станція для МРТ, яка має функцію обробки результатів функціональних МРТ та МР агіографічних досліджень; контрастна речовина для МРТ досліджень; система хірургічної нейронавігації Medtronic «StealthStation TREON plus»; система відеомоніторінгу.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

13. КПКВ- 6561040, прикладні наукові та науково-технічні розробки.
Спосіб візуалізації рухової зони кори та провідних шляхів у хворих з об’ємними новоутвореннями головного мозку.

Автори-розробники: Чувашова О.Ю., Зозуля Ю. П., Рудиця В. І., Робак К. О.
Контактний телефон: (044) 483-70-89
Пропонується спосіб, який підвищує якість доопераційної МРТ діагностики та дає можливість планувати оперативне втручання з визначенням максимального об`єму видалення пухлини, розташування та цілісності провідних шляхів відносно пухлини і функціональних зон головного мозку, таким чином знижуючи ризик виникнення чи поглиблення післяопераційного неврологічного дефіциту.
Спосіб доопераційної МРТ діагностики дає можливість за рахунок поєднання результів функціональної магнітно-резонансної томографії, магнітно-резонансної трактографії та додатково дифузійно-тензорних зображень в єдиному суміщеному томографічному анатомічному зображенні планувати хірургічне втручання у системі хірургічної нейронавігації в оптимальному об`ємі у хворих з об’ємними новоутвореннями головного мозку супратенторіальної локалізації із визначенням розташування та цілісності провідних шляхів відносно пухлини та одночасно оцінки ступеня виникнення післяопераційного неврологічного дефіциту.
Показанням до застосування є наявність у хворого внутрішньомозкової пухлини супратенторіального розташування.
Застосування способу: є більш точним методом нейровізуалізації; можливість планувати оперативне втручання з визначенням максимального об`єму видалення пухлини, розташування та цілісності провідних шляхів відносно пухлини і функціональних зон головного мозку; можливість зниження ризику виникнення чи поглиблення післяопераційного неврологічного дефіциту.
На дану наукову розробку подано патент на корисну модель України №u201311778; заявл.07.07.13.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: МР- томограф із індукцією магнітного поля 1,5 Тл, оснащений програмами для функціональних та агіографічних досліджень; робоча станція для МРТ, яка має функцію обробки результатів функціональних МРТ та МР агіографічних досліджень; контрастна речовина для МРТ досліджень; система хірургічної нейронавігації Medtronic «StealthStation TREON plus»; система відеомоніторінгу.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko