Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Наукові роботи, завершені у 2016 році

1. КПКВ- 6561040
Спосіб диференційної діагностики дифузних і вогнищевих ушкоджень головного мозку за допомогою визначення біомаркерів черепно-мозкової травми білків UCH-L1 та S100B у сироватці крові

Автори-розробники: Білошицький В.В., Кобилецький О.Я., Бєльська Л.М.
Контактний телефон: (044) 483-95-73.
Пропонується спосіб удосконалення диференційної діагностики дифузних і вогнищевих ушкоджень головного мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі (ЧМТ).
Спосіб ґрунтується на тому, що дослідження біохімічних біомаркерів ЧМТ, зокрема біомаркера ушкодження нейронів білка UCH-L1 і біомаркера ушкодження астроглії білка S100B, дозволяє одержувати додаткову інформацію про патогенетичні особливості ушкодження, а саме про переважання дифузної чи вогнищевої травми головного мозку. Визначення показника «відношення концентрацій UCH-L1 / S100B сироватки крові» в пацієнтів з тяжкою ЧМТ у 1-у добу після травми є чутливим і специфічним методом диференційної діагностики переважно вогнищевого або дифузного ушкодження головного мозку, оскільки відображає співвідношення нейронального та гліального ушкоджень і надає суттєву додаткову інформацію про те, яка популяція клітин постраждала найбільше. Порогове значення цього показника, при перевищенні якого спостерігається достовірне зростання частоти дифузних ушкоджень, складає 15,8. При значеннях показника «відношення концентрацій UCH-L1 / S100B сироватки крові» в пацієнтів з тяжкою ЧМТ у 1-у добу після травми, менших за 15,8, більш вірогідним є вогнищеве ушкодження (чутливість моделі становить 77,8%, специфічність – 79,6%).
Показанням до застосування є наявність тяжкої ЧМТ.
Застосування способу дає змогу своєчасно діагностувати тяжкі ушкодження головного мозку з урахуванням їх патофізілогічних особливостей і пропонувати на підставі цього більш інтенсивні персоналізовані лікувальні підходи.
На дану наукову розробку подано заявку на патент України на корисну модель.
Нововведення впроваджено в роботу нейрохірургічного відділення Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова та відділу травми центральної нервової системи ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» м. Києва.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: імуноферментний аналізатор, термостат, піпетки-дозатори, набори для визначення білків UCH-L1 і S100B у сироватці крові методом твердофазного імуноферментного аналізу.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

2. КПКВ 6561040
Спосіб дослідження біохімічних та молекулярно-генетичних наслідків нейротравми та процесів нейрорегенерації серотонінергічної системи на моделі ex vivo в тканинній культурі n. raphe

Автори-розробники: Васильєва І.Г., Олексенко Н.П.
Контактний телефон 044-483-35-92
Корисна модель, що заявляється стосується медицини та біології, зокрема нейробіохімії та молекулярної біології і призначена для тестування наслідків нейротравми на молекулярно-генетичному та біохімічному рівні, а також нейрорегенераторних властивостей біологічно-активних речовин та матеріалів.
Наша модель вирішує завдання визначити процеси, що виникають в серотонінергічній системі після травматичного ураження на молекулярно-генетичному та біохімічному рівнях. Це досягається тим, що зона n. raphe, яка містить тіла серотонінергічних нейронів, ізолюється в умовах ex vivo, культивується та на етапі культивування піддається травматичній механічній деструкції з подальшим дослідженням рівня серотоніну, його локалізації в тілах та відростках клітин, а також експресії комплексу генів, що регулюють серотоніногенез.
Переваги запропонованого способу: комплексність дослідження – можливість застосовувати різні методи, наприклад біохімічні та молекулярно-генетичні, на одному зразку, чітка паралельність результатів, відсутність не прогнозованого стороннього впливу з боку інших структур мозку та систем організму, можливість спостерігати за процесом в динаміці, економічний та етичний аспект – зменшення числа дослідних тварин, швидка декапітація, відсутність етапу нанесення ЧМТ, універсальна можливість дослідити і оцінити вплив будь-яких агентів, що мають нейрорегенераторний потенціал.
Подана заявка на патент на корисну модель U21611283 від 22.11.2016.
Пропонується до впровадження в біологічних, медичних та фармакологічних лабораторіях.
Необхідне обладнання: залежно від наявного лабораторного обладнання.
Необхідне обладнання ламінарний бокс, СО2-інкубатор, термостат, холодильник, світловий мікроскоп, комплект обладнання для ПЛР.
Послуги розробників курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.


3. КПКВ 6561040
Спосіб визначення стану слабкого парезу у експериментальних щурів за умов травми спинного мозку легкої чи середньої тяжкості

Автор-розробник: Медведєв В.В.
Контактний телефон: +38 044 483-12-53
Пропонується спосіб визначення стану слабкого парезу у експериментальних щурів за умов травми спинного мозку легкої чи середньої тяжкості, відрізняється тим, що за наявності слабкого центрального парезу задньої кінцівки, спричиненого травмою спинного мозку, ідентифікують тремор при пасивних рухах у колінному чи гомілково-стопному суглобі, гіперметричну розгинальну реакцію у відповідь на різку горизонтальну тракцію нефіксованої, стабілізованої на горизонтальній поверхні тварини за хвостовий кінець, асиметрію кореневої частини хвоста при статичному горизонтальному положенні тварини з поворотом у бік паретичної кінцівки, більшу довжину кігтів на паретичній кінцівці.
Спосіб дозволяє верифікувати стан легкого та середньої важкості центрального парезу задньої кінцівки, скорочує час тестування тварин.
На дану наукову розробку подано заявку на отримання патенту України на корисну модель.
Нововведення впроваджено на базі лабораторії експериментальної нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: експериментальна кімната з вільним полем, розміром 1Ч1 м, строго планарного рельєфу, ізольована від звукових подразників.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

4. КПКВ 6561040
Cпосіб верифікації мозочкового діашиза при черепно-мозковій травмі із використанням однофотонної емісійної комп’ютерної томографії та магнітно-резонансної томографії

Автори-розробники: Каджая М.В., Макеєв С.С., Дядечко А.О., Новікова Т.Г., Готін О.С.,Ніколов М.О.
Контактний телефон: (044) 486-46-08
Спосіб ґрунтується на тому, що запропонований спосіб ОФЕКТ дослідження може вказати на картину діашиза при ЧМТ проте слід враховувати явище кросцеребелярного або гомолатерального діашизу, так як при проведенні досліджень перфузії головного мозку сцинтіграфічними методиками як реперну зону вибирають регіон мозочку і перфузійні порушення можуть бути оцінені неадекватно. Представлена методика отримання абсолютних числових показників об’єму мозкового кровообігу у головному мозку дозволяє отримувати абсолютні значення об’єму мозкового кровообігу у головному мозку.
Показанням до застосування є наявність діагностика легкої черепно-мозкової травми.
Застосування способу дає змогу поліпшити діагностичні можливості ОФЕКТ дослідження в уточненні феномена діашиза при легкій ЧМТ.
На дану наукову розробку подано заявку на патент України на корисну модель u2017 00225, від 06.01.17 р.
Нововведення впроваджено в роботу відділу травми центральної нервової системи ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» м. Києва.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: однофотонна емісійна комп’ютерна томографія, радіофармацевтичний препарат ( 99mТс-ЕСD активністю 555-740 МБк).
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

5. КПКВ 6561040
Спосіб діагностики вестибулярної дисфункції у хворих зі струсом головного мозку у гострому періоді черепно-мозкової травми

Автори-розробники: Скобська О. Є., Каджая М. В., Андреєв О. А.
Контактний телефон: (044) 486-46-08.
Спосіб ґрунтується на тому, що аналіз комплекса наступних груп стабілографічних показників: 1) стандартних статистичних (середнє (med), максимальне (max) та мінімальне (min) значення положення центру тиску щодо умовного центру координат по фронтальній (X) та сагітальній (Y) площині) показників; 2) параметрів статокінезіграми (площа статокінезіграми (S) – площа еліпсу, куди з 90% імовірністю входять всі точки вимірювання в системі координат, довжина статокінезіграми (L) – довжина кривої, що з’єднує всі точки в системі координат, середня швидкість переміщення центру тиску (VEL), стандартне відхилення) за допомогою комп’ютерної стабілографії дозволяє визначити рівень ураження вестибулярного аналізатора, ступінь збереження функції і компенсації центральних регуляторних механізмів статокінетичної системи і таким чином об’єктивізувати наявність струсу головного мозку (чутливість моделі становить 100%).
Показанням до застосування є наявність діагностика легкої черепно-мозкової травми.
Застосування способу дає змогу об’єктивізації струсу головного мозку що має також важливе значення і при проведенні судово-медичної, медико-соціальної і страхової експертиз.
На дану наукову розробку отриманий патент України на корисну модель (пат. 17130/ЗУ/14 Україна, МПК А61В5/00.
Нововведення впроваджено в роботу відділу травми центральної нервової системи ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» м. Києва., нейрохірургічного та неврологічного відділень обласної лікарні м. Чернігова.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: комп’ютерний стабілоаналізатор з біологічним зворотним зв’язком.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

6. КПКВ 6561040
Спосіб об’єктивізації структурно-функціональних порушень при легкій черепно-мозковій травмі та визначення тривалості лікування із використанням однофотонної емісійної комп’ютерної томографії, комп’ютерної томографії та магнітно-резонансної томографії

Автори-розробники: Каджая М.В., Макеєв С.С., Дядечко А.О., Новікова Т.Г., Готін О.С.,Ніколов М.О.
Контактний телефон: (044) 486-46-08
Спосіб ґрунтується на тому, що запропонований спосіб для діагностики легкої ЧМТ показав кращі можливості об’єктивізації ЛЧМТ нейровізуалізіуючим функціональним методом дослідження (ОФЕКТ) над структурним (КТ, МРТ) скануванням (Р=0,002). Хворі с ЛЧМТ, яким були відзначені ОФЕКТ зміни продовжували курс базового лікування на 7-10 днів незалежно від клінічного перебігу травми. Катамнез показав задовільні результати лікування у 86%.
Показанням до застосування є наявність діагностики легкої черепно-мозкової травми.
Застосування способу дає змогу поліпшити нейровізуалізуючу об’єктивацію даного виду травми і корегування тривалості базового лікування.
На дану наукову розробку подано заявку на патент України на корисну модель u2017 00224, від 06.01.17 р.
Нововведення впроваджено в роботу відділу травми центральної нервової системи ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» м. Києва.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: однофотонна емісійна комп’ютерна томографія, радіофармацевтичний препарат ( 99mТс-ЕСD активністю 555-740 МБк).
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

7. КПКВ 6561040
Спосіб застосування ендоскопічної фіксації хребців після видалення паравертебральних пухлин нейрогенного походження що викликають деструкцію тіл хребців

Автори-розробники: Слинько Є.І., Деркач Ю.В.
Контактний телефон: (044) 483-92-19
Пропонується спосіб застосування ендоскопічної фіксації хребців після видалення паравертебральних пухлин нейрогенного походження що викликають деструкцію тіл хребців.
Спосіб передбачає що хворим із паравертебральними пухлинами нейрогенного походження з бокового ендоскопічного трансторакального одностороннього доступу видаляють пухлину, проводять декомпресію спинного мозку, сегментарних корінців, а далі під контролем ендоскопа та електронно-оптичного перетворювача встановлюють зі сторони доступу видалення пухлини імплантант для міжтілового корпородезу хребця деструкцію якого викликала пухлина, а потім односторонньо встановлюють пластинчато-гвинтову систему фіксації на хребець вище та нижче пухлинного враження, що дозволяє отримати надійну фіксацію хребта.
Показанням до застосування є наявність паравертебральних пухлин нейрогенного походження грудного відділу хребта.
Застосування способу забезпечує повне ендоскопічне видалення пухлини навкруги нервових структур; провести пряму чітку візуалізацію компримованих нервових структур; зменшити необхідність видалення неуражених пухлиною структур хребця та характеризується більш надійною фіксацією порівняно з аналогічними.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: операційна кімната зі столом для спінальних оперативних утручань, набір ендоскопічного хірургічного інструментарію для проведення операцій, фіксуючі системи фіксації хребта, ЕОП, хірургічний ендоскоп.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

8. КПКВ 6561040
Спосіб лікування злоякісних гліом головного мозку

Автори-розробники: Главацький О.Я., Васильєва І.Г., Шуба І.М.
Контактний телефон 044-483-35-92
Корисна модель відноситься до клінічної нейроонкології і може бути використана для забезпечення більш ефективного лікування злоякісних гліом головного мозку. Спосіб передбачає визначення в клітинах гліом головного мозку, виділених із зразків пухлин хворих, експресії гену репаративного ензиму MGMT після культивування у присутності алкілуючих хіміопрепаратів. За результатами дослідження пацієнтам планується хіміотерапевтичне лікування.
Запропонований спосіб дає змогу підбору схеми лікування з урахуванням індивідуальної чутливості до впливу хіміопрепаратів з алкілуючими механізмом дії, сприяє продовженню як тривалості, так і якості життя.
Переваги запропонованого способу: комплексність дослідження – можливість попередньої оцінки хіміорезистентності пухлинних клітин шляхом визначення рівня експресії гену MGMT та дослідження життєздатності пухлинних клітин при їх інкубації з алкілуючими хіміопрепаратами надає можливість оцінки чутливості пухлинних клітин до препаратів з алкілуючим механізмом дії; можливість оцінки протипухлинної дії декількох хіміотерапевтичних агентів одночасно; підвищення інформативності молекулярно-генетичних досліджень з метою персоніфікованого підбору хіміопрепаратів при лікуванні злоякісних гліом.
Оформлюється заявка на патент на корисну модель.
Відділ нейробіохімії ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Залежно від наявного лабораторного обладнання.
Необхідне обладнання: ламінарний бокс, СО2-інкубатор, термостат, холодильник, світловий мікроскоп, комплект обладнання для ПЛР.
Послуги розробників курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

9. КПКВ 6561040
Спосіб удосконалення морфологічної діагностики менінгіом із визначенням рецепторного статусу клітин пухлини для обґрунтування призначення таргетного антигормонального лікування

Автори-розробники: Малишева Т.А., Черненко О.Г., Кваша М.С.
Контактний телефон (044) 483-12-53
Корисна модель відноситься до нейропотоморфології, клінічної нейрохірургії, нейроонкології і може бути застосована для підвищення якості морфологічної діагностики із визначенням персоніфікованих метаболічних особливостей менінгіом.
Задачею запропонованого методу є обґрунтування комбінованого лікування, на основі оцінки рівнів рецепторів стероїдних гормонів в тканині менінгіом головного мозку (МГМ): наявність позитивних рецепторів естрогену (РЕ+) і прогестерону (РП+) та показника проліферативної активності Кі – 67.
Поставлена задача вирішується тим, що вивчена прогностична значимість імуногістохімічних маркерів, що характеризують особливості гістобіології МГМ. Уточнені структурні і метаболічні особливості на основі критеріїв гормоночутливості окремих форм МГМ і обґрунтована доцільність включення в комплекс патогенетичних лікувальних заходів — антигормонів (антигормональна терапія). Спосіб комплексної оцінки чутливості МГМ до АГ-Т, який включає визначення рівня РЕ і РП в тканині МГМ, проліферативної активності МГМ за Кі-67, після чого обчислюють індекс гормональної чутливості (ІГЧ) МГМ.
Запропонований спосіб має ряд переваг:
– призначення АГ-Т визначається обґрунтовано (кількісно оцінено) після проведеного хірургічного втручання – видалення МГМ з детальним морфологічним вивченням індивідуальних характеристик утворення;
– удосконалена діагностична схема індивідуалізує комбіноване лікування менінгіом, спрямоване на профілактику рецидивів і забезпечення високої якості життя пацієнтів з менінгіомами.
Впровадження нововведення потребує 25 тис.грн.
Необхідне обладнання: набори імуногістохімічних реактивів (анти антитіл Кі 67, РЕ, РП), система візуалізації, мікроскоп з програмами кількісного аналізу.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

10. КПКВ 6561040
Спосіб комбінованого лікування атрофії зорового нерва при краніоорбітальних менінгіомах

Автори-розробники: Кваша М.С., Дзян Лунь.
Контактний телефон (044) 483-12-53
Задачею запропонованого методу є комбіноване лікування атрофії зорового нерва при краніоорбітальних менінгіомах із застосуванням сучасної мікрохірургічної, ультразвукової техніки, досягаючи адекватної декомпресії зорового нерва із збереженням його цілості, з оцінкою функції ураженого зорового нерва й стимуляцією шляхом впливу на біоактивні точки за допомогою апарата “БРІЗ Азмет”.
Поставлена задача вирішується тим, що після трепанації черепа та застосування високочастотних нейрохірургічних борів за рахунок резекції стінок орбіти, переднього нахиленого відростка, верхньої та латеральної стінки зорового каналу забезпечується його максимальна декомпресія та формуються умови для відновлення функції з фізіотерапевтичним впливом.
Запропонований спосіб має ряд переваг:
– більш радикальне видалення пухлини і забезпечення декомпресії на рівні зорового каналу;
– більша специфічність і точність фізіотерапевтичного комбінованого впливу на компремовані пухлиною ділянки.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: набір хірургічного інструментарію для проведення операцій, високочастотні нейрохірургічні бори, електронейроміограф з набором для вимірювання зорових викликаних потенціалів, апарата “БРІЗ Азмет”.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

11. КПКВ 6561040
Спосіб оптимізації хірургічного лікування хворих з пухлинами головного мозку з використанням віртуальної тривимірної комп’ютерної моделі операційного поля

Автори-розробники: Розуменко В.Д., Хорошун А.П., Розуменко А. В.
Контактний телефон: (044) 483-92-19
Пропонується спосіб удосконалення методики хірургічної навігації з метою полегшення процесу інтраопераційного орієнтування.
Спосіб передбачає що підчас хірургічного втручання інтраопераційне орієнтування відбувається за допомогою навігаційної станції з використанням віртуальної тривимірної комп’ютерної моделі операційного поля, що побудована на основі просторової реконструкції даних передопераційних нейровізуалізаційних МРТ досліджень і відображається на екрані навігаційного монітору.
Показанням до застосування є наявність пухлини головного мозку.
Застосування способу забезпечує точність хірургічних маніпуляцій на мозку, виключає його травматизацію, забезпечує високу ефективність хірургічного лікування і якість життя хворих.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №88642.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: система хірургічної нейронавігації Medtronic «StealthStation TREON plus», система відеомоніторінгу.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

12. КПКВ 6561040
Спосіб картування головного мозку, що включає застосування методу дифузійно-тензорних зображень магнітно-резонансної томографії

Автори-розробники: Розуменко В.Д., Хорошун А.П., Розуменко А. В.
Контактний телефон: (044) 483-92-19
Пропонується спосіб удосконалення методики картування головного мозку при проведенні планування хірургічного втручання при внутрішньомозкових пухлинах.
Спосіб передбачає, що в ділянках з ознаками пухлинної інвазії та набряку інформація про структурно-топографічний стан трактів білої речовини півкуль великого мозку отримується в результаті сукупного аналізу даних дифузійно-тензорних зображень магнітно-резонансної томографії та магнітно-резонансної спектроскопії в єдиному інтегрованому зображенні на останньому етапі нейровізуалізуючого дослідження.
Показанням до застосування є наявність пухлини головного мозку.
Застосування способу забезпечує точність хірургічних маніпуляцій на мозку, виключає його травматизацію, забезпечує високу ефективність хірургічного лікування і якість життя хворих.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №99344.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: система хірургічної нейронавігації Medtronic «StealthStation TREON plus», МРТ сканер (1.5Т), станція нейровізуалізаційного планування.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

13. КПКВ 6561040
Спосіб визначення генетичної схильності до раннього виникнення ішемічного інсульту атеротромботичного підтипу

Автори-розробники: Васильєва І.Г., Костюк М.Р., Галанта О.С., Чопик Н.Г., Цюбко О.І.
Контактний телефон: (044) 483-35-92
Пропонується спосіб визначення наявності ризику раннього розвитку ішемічного інсульту атеротромботичного підтипу.
Спосіб передбачає проведення молекулярно-генетичного дослідження з визначенням поліморфізмів генів MTHFR C677T, ACE I/D, FII G20210A, FV G1691A, FGB С-148Т особам віком від 18 до 65 років.
Показанням до застосування є спадкова схильність до гострих порушень мозкового кровообігу та наявність хвороби.
Застосування способу забезпечує виявлення генетичних факторів ризику розвитку ішемічного інсульту атеротромботичного підтипу, що дасть можливість провести своєчасну профілактику захворювання або мінімізувати його наслідки.
На дану наукову розробку подано заявку на патент на корисну модель.
Нововведення може бути впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: ПЛР- бокс (для підготовки реакційних сумішей). Швидкісна центрифуга, центрифуги типу «Вортекс». Твердотільний термостат. Ампліфікатор (для проведення полімеразної ланцюгової реакції). Трансілюмінатор для візуалізації ампліфікованих фрагментів ДНК. Термостат з постійною температурою 37°С для проведення рестрикції ампліфікованих фрагментів. Піпеткові дозатори змінних об’ємів.
Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

14. КПКВ 6561040
Спосіб хірургічного лікування хвороби Паркінсона

Автори-розробники: академік НАМН України, д.мед.н., проф. Цимбалюк В.І., д.мед.н. Костюк К.Р., к.мед.н. Медведєв Ю.М., к.мед.н. Шевельов М.М., лікар-нейрохірург Попов А.О., лікар-нейрохірург Чебурахін В.В., лікар-анестезіолог Дічко С.М., аспірант Ломадзе В.Л., лікар-інтерн Василів Н.С.
Контактний телефон: (044) 483-81-83
Пропонується спосіб хірургічного лікування двобічної форми хвороби Паркінсона методом двобічної стереотаксичної радіочастотної деструкції підкіркових ядер головного мозку.
Спосіб передбачає проведення стереотаксичної таламотомії (радіочастотна деструкція вентрального проміжного ядра таламусу) та контралатеральна стереотаксична паллідотомія (радіочастотна деструкція медіального сегменту блідої кулі) електродом діаметром 1,4 мм.
Показами до застосування даного методу є тяжкі форми хвороби Паркінсона, які проявляються двобічною симптоматикою і супроводжуються розвитком побічних ефектів леводопа-терапії, а саме появою моторних флюктуацій і леводопа-викликаних дискінезій.
Застосування даного способу забезпечує точність хірургічних маніпуляцій на підкіркових ядрах головного мозку з мінімальною його травматизацію, а також забезпечує високу ефективність хірургічного лікування, низький відсоток ускладнень і призводить до покращення якості життя хворих.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: стереотаксична система, яка включає стереотаксичну рамку, плануючу станцію для розрахунку координат мішені хірургічного втручання, нейрогенератор з набором електродів для проведення інтраопераційної тестової макростимуляції та електролітичної термодеструкції.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.


15. КПКВ 6561040
Спосіб хірургічного лікування високоамплітудного тремору у хворих на хворобу Паркінсона

Автори-розробники: академік НАМН України, д.мед.н., проф. Цимбалюк В.І., д.мед.н. Костюк К.Р., к.мед.н. Медведєв Ю.М., к.мед.н. Шевельов М.М., лікар-нейрохірург Попов А.О., лікар-нейрохірург Чебурахін В.В., лікар-анестезіолог Дічко С.М., аспірант Ломадзе В.Л., лікар-інтерн Василів Н.С.
Контактний телефон: (044) 483-81-83.
Пропонується спосіб хірургічного лікування тремтячі форми хвороби Паркінсона методом стереотаксичної радіочастотної деструкції задніх відділів проміжного ядра таламуса (Vim).
Спосіб передбачає розрахунок задніх відділів проміжного ядра таламуса, використовуючи довжину міжкомісуральної лінії і подальшу радіочастотну стереотаксичну деструкцію. Розрахунок координат проміжного ядра таламуса здійснюється наступним чином. Від однієї третини довжини міжкомісуральної лінії віднімається 2.0 мм. Отримана величина буде відстанню від задньої комісури в переднє-задній проекції. Проміжне ядро знаходиться на 12.5-14.0мм латеральніше від міжкомісуральної лінії на її рівні по висоті.
Показами до застосування даного методу є тремтячі форми хвороби Паркінсона, резистентні до специфічної протипаркінсонічної терапії, а також розвиток побічних ефектів леводопа-замісної терапії.
Застосування даного способу забезпечує точність хірургічних маніпуляцій на підкіркових ядрах головного мозку з мінімальною його травматизацію, а також забезпечує високу ефективність хірургічного лікування, низький відсоток ускладнень і призводить до покращення якості життя хворих.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: стереотаксична система, яка включає стереотаксичну рамку, плануючу станцію для розрахунку координат мішені хірургічного втручання, нейрогенератор з набором електродів для проведення інтраопераційної тестової макростимуляції та електролітичної термодеструкції.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.


16. КПКВ 6561040
Спосіб мікрохірургічної денервації та міотомії м’язів плече-лопаткового трикутника при лікуванні спастичної кривошиї

Автори-розробники: академік НАМН України, д.мед.н., проф. Цимбалюк В.І., д.мед.н. Третяк І. Б., Фрейдман М. Ю., к.мед.н. Гацький О. О.
Контактний телефон: (044) 483-81-83.
Пропонується спосіб мікрохірургічної денервації та міотомії м’язів плече-лопаткового трикутника.
Спосіб передбачає усунення всіх можливих джерел інервації ГКСМ та ЗГМШ, а також в розробці методу денервації м’язів плече-лопаткового трикутника (ДМПЛТ), що полягає в міотомії та денервації таких м’язів шиї як ремінний м’яз голови, найдовший м’яз голови, півостьовий м’яз голови та шиї, м’яз підіймач лопатки (Патент України №110278 від 10.10.2016). Третій тип хірургічних денервативних втручань – денервація м’язів плече-лопаткового трикутника (ДМПЛТ), розроблений нами в ході проведення даного дослідження після вивчення результатів хірургічного лікування.
Проаналізувавши пізні результати ми вияснили, що в формуванні залишкових явищ цервікальної дистонії велике значення має патологічне напруження мязів плече-лопаткового трикутника. Відповідно, з метою поліпшення результатів хірургічного лікування хворих із спастичною кривошиєю нами було запропоновано вдосконалення методик мікрохірургічної ренервації.
Застосування даного способу забезпечує забезпечує високу ефективність хірургічного лікування, низький відсоток ускладнень і призводить до покращення якості життя хворих.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: Операційний мікроскоп, мікрохірургічний інструментарій та пристрій для інтраопераційної діагностики.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

Учений секретар
ДУ “Інститут нейрохірургії ім.
акад. А.П. Ромоданова НАМН України”,
к.б.н., с.н.с. Руденко В.А.

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko