Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Наукові роботи, завершені у 2015 році

1. КПКВ: 6561040
Спосіб об’єктивізації структурно-молекулярних показників ступеня злоякісності і характеру інвазивного поширення нейроектодермальних пухлин головного мозку з метою підвищення якості і удосконалення методики лазерно-хірургічного видалення пухлин головного мозку із застосуванням нейронавігації, при медіанному поширенні нейроектодермальні пухлини (НЕП).

Автори-розробники: д.мед.н. проф. В.Д.Розуменко, д.мед.н., ст.н.с. Т.А.Малишева, к.мед.н., Розуменко А.В., к.мед.н. О.Г. Черненко, к.б.н. А.В.Булавка, к.біол.н.О.М. Іванова, н.с. В.В.Васлович, к.мед.н. Я.П.Зінькевич, к.мед.н. О.А.Яворський.
Контактний телефон: (044) 483-92-08.
Пропонується спосіб удосконалення методики лазерно-хірургічного видалення пухлин головного мозку із застосуванням нейронавігації, при медіанному поширенні нейроектодермальні пухлини (НЕП) із залученням функціонально важливі і життєво важливі зони головного мозку.
Спосіб передбачає безпосередньо видалення пухлини, інтраопераційне термінове морфологічне визначення ділянок ступеня можливості пухлини, залежно від типу інвазії, та моніторинг процесу лазерної деструкції під контролем нейронавігації із врахуванням даних термінового (інтраопераційного) морфологічного дослідження.
Показами до застосування є наявність внутрішньо мозкових пухлини головного мозку.
Застосування способу забезпечує прицільність і фізіологічну дозволеність хірургічних маніпуляцій в тканині головного мозку, запобігає необґрунтованій травматизації і попереджує розвиток неврологічних дисфункцій для високої ефективності нейрохірургічного лікування і збереження якості життя хворих.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №87832 (опубл. 25.02.14.).
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: система хірургічної нейронавігації Medtronic «StealthStation TREON plus», система відеомоніторінгу, обладнання відділу нейропатоморфології (мікротом, мікроскоп, мікрохірургічний інструментарій, фотокамера).
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

2. КПКВ: 6561040
Спосіб оцінки ступеня (рівня) порушення проникності гематоенцефалічного бар’єру для прогнозування рівня полірезистентності клітин новоутвоерння з метою підвищення якості та оптимізації схеми лікування нейроектодермальних пухлин головного мозку.

Автори-розробники: д.мед.н., ст.н.с. Т.А.Малишева к.мед.н. О.Г. Черненко, к.б.н. А.В.Булавка, к.біол.н.О.М. Іванова, н.с. В.В.Васлович.
Контактний телефон: (044) 483-92-08.
Пропонується спосіб удосконалення методики комплексної морфологічної оцінки змін будови судин пухлин головного мозку для об’єктивізації ступеня порушення структури гематоенцефалічного бар’єру і теоретичному обґрунтуванню їх потенційної відповіді на ад’ювантне лікування.
Спосіб передбачає після видалення нейроектодермальних пухлини, комплексне морфологічне визначення порушення будови стінок новоутворених судин пухлини, залежно від гістологічного варіанту та індивідуальних метаболічних особливостей.
Показами до застосування є наявність внутрішньо мозкових пухлини головного мозку.
Застосування способу забезпечує об’єктивізацію ступеня порушення структури гематоенцефалічного бар’єру і розробки критеріїв обґрунтування їх потенційної відповіді на ад’ювантне лікування для індивідуалізації схем лікування для забезпечення гідної якості життя нейроонкологічних пацієнтів.
Нововведення впроваджено в діагностично-лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: Обладнання відділу нейропатоморфології (ультрамікротом, електронний мікроскоп, фотокамера).
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

3. КПКВ: 6561040
Спосіб діагностики вірусної контамінації пухлин головного мозку.

Автори-розробники: Лісяний О.М., Ключникова А.І., Потапова А.Г.
Лісяний О.М.
Контактний телефон: (044)483-81-93.
Пропонується спосіб виявлення в пухлинах головного мозку вірусного забруднення, а саме в медулобластомах та гліомах головного мозку. Спосіб передбачає виділення із зразка пухлини ДНК клітин пухлин за допомогою існуючих наборів полімеразно-ланцюгової реакції (набори Амплісенс сорбА, Росія). У виділеній загальній ДНК із пухлинної тканини визначають наявність вірусної ДНК полімеразної ланцюгової реакції за допомогою відповідних наборів.
Застосування цього способу дозволяє досить швидко, за 24-72 години отримати результати про наявність вірусів у пухлині, тоді як для виявлення класичним вірусологічним способом потрібно, як мінімум 5-7 діб. Визначення вірусного забруднення пухлин указує на наявність у хворого хронічної інфекції і необхідності проведення противірусного лікування.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 99734.
Нововведення впроваджено в діагностичну роботу ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання та реактиви: традиційне обладнання ПЛР-лабораторії, набори для виділення ДНК та для визначення типу герпесвірусів фірми ДНК технології або Амплісенс (Росія).
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

4. КПКВ 6561040
Спосіб діагностики злоякісності медулобластом та гліом шляхом визначення стовбурових CD-133+ клітин.

Автори-розробники: Лісяний М.І., Бєльська Л.М., Лісяний О.М., Потапова А.Г.
Контактний телефон: (044)483-81-93.
В різних злоякісних пухлинах головного мозку, особливо гліобластомах та медулобластомах, виявляються, так звані, стовбурові клітини, з якими пов’язують інфільтративний ріст, темпи прогресування та радіо і хіміорезистентність. Основним маркером (ознакою) стовбурових пухлинних клітин є молекула CD-133+ (променін), яка експресується на цих клітинах. Імуногістохімічне або імунофлуоресцентне визначення CD-133 клітин дозволяє визначити вміст стовбурових клітин. У наших дослідженнях було встановлено, що у гліобластом та медулобластом виявляються методом аналізу на проточному цитофлуориметрі до 30% стовбурових пухлинних клітин, тоді як у доброякісних пухлинах визначалось по 5-10%.
За визначенням вмісту та кількості стовбурових пухлинних клітин можливо прогнозувати тривалість без рецидивного періоду життя та рекомендувати адекватні методи лікування.
Застосування цього способу визначення CD-133+ клітин забезпечує інформацію про їх вміст в пухлині, що дає можливість визначити ступінь злоякісності, чим більше CD-133+ клітин, тим більша злоякісність пухлин.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 78109.
Нововведення впроваджено в діагностичну роботу відділу нейроімунології ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання та реактиви: люмінесцентний мікроскоп, проточний лазерний цитофлуориметр, моноклональні CD-133+антитіла.
Послуги розробників: навчання на робочому місці, курси стажування, лекції, консультації.

5. КПКВ-6561040
Спосіб визначення пухлинних стовбурових клітин методом імунофлуоресцентного аналізу.

Автори-розробники: Станецька Д.М., Лісяний О.М., Бєльська Л.М., Лісяний М.І.
Контактний телефон: (044)483-81-93.
Пропонується спосіб швидкого визначення в біологічному матеріалі пухлин мозку, а саме медулобластом та гліом стовбурових пухлинних клітин, які відповідають за ступінь злоякісності.
Спосіб передбачає створення мазків або відбитків пухлин на предметних скельцях з наступною фіксацією в 96о етиловому спирті та наступним дослідженням за допомогою специфічних антитіл при пухлинних стовбурових клітин методом непрямої імунофлуоресценції. Проводиться підрахунок відсотка пофарбованих клітин на люмінесцентному мікроскопі і робиться висновок про вміст цих клітин в даній пухлині. Спосіб визначення за часом займає від 2,0-2,5 годин, що дозволяє на наступний день після операції видати заключення про вміст у пухлині стовбурових клітин, що важливо для визначення подальшого лікування конкретного хворого.
Застосування цього способу сприяє більш точному визначенню ступеня злоякісності пухлин, рекомендує відповідну адьювантну терапію.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 78109.
Нововведення впроваджено в діагностичну роботу відділу нейроімунології ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Необхідне обладнання та реактиви: люмінесцентний мікроскоп фірми Цейс, моноклональні антитіла проти стовбурових клітин (CD-133+антитіло) або специфічна антисироватка, проти видова антиглобулінова сироватка мічена ФІТЦ.
Послуги розробників: курси стажування, навчання на робочому місці, науково-практичні консультації.

6. КПКВ: 6561040
Спосіб лікування експериментального алергічного енцефаломієліту мезенхімальними стовбуровими клітинами (МСК).

Автори-розробники: Цимбалюк В.І., Пічкур О.Л., Дерябіна О.Г., Вербовська С.А., Шувалова Н.С., Пічкур Л.Д.
Контактний телефон: (044) 483-12-53.
Пропонується спосіб лікування експериментального алергічного енцефаломієліту мезенхімальними стовбуровими клітинами (МСК), який є експериментальним нейрохірургічним методом лікування, і може бути використаний для відновного лікування експериментального алергічного енцефаломієліту.
Запропонований спосіб відрізняється тим, що в якості МСК застосовують збагачені в процесі культивування ембріональні МСК (ранніх етапів дозрівання) дорослих донорів, додатково здійснюють введення цих клітин у велику потиличну цистерну субокципітально. Відмінною особливістю способу, є те, що тварині з ЕАЕ субокципітально трансплантують клітинну суспензію, яка містить значно меншу кількість культивованих ембріональних МСК. Нейрохірургічний підхід – субокципітальне введення – забезпечує доставку необхідних клітинних субстанцій у місця руйнування мієліну, де МСК можуть мати притаманний їм імуносупресуючий вплив за рахунок пригнічення ІЛ-2-залежної активації Т- і В-лімфоцитів, супресії проліферації Т-лімфоцитів значно меншою кількістю клітин, а пригнічення антигенспецифічного запалення за рахунок цього лікування створює умови для відновлення мієлінової оболонки аксонів у тварин з ЕАЕ. Покращення мієлінізації аксонів сприяє покращенню рухових функцій тварин.
Застосування нововведення дозволяє забезпечити збільшення тривалості терапевтичного ефекту від введення суспензії клітин; розроблений метод не є дороговартісним і не потребує спеціального обладнання.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 101499 МПК С12N 5/0775, С12N 5/073, А61В 17/34. З. № u2015 04145; заявл. 28.04.15; опубл. 10.09.15; Бюл. № 17.
Нововведення буде впроваджено в експериментальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує додаткового обладнання.
Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

7. КПКВ 6561040
Спосіб застосування фіксації хребців для видалення пухлин тіл хребців з одностороннього доступу.

Автори-розробники: Слинько Є.І., Вербов В.В.
Контактний телефон: (044) 483-92-19.
Пропонується спосіб застосування фіксації хребців для видалення пухлин тіл хребців який дозволить проводити більш повне видалення пухлини, повноцінну декомпресію нервових структур, та із можливістю застосування надійної фіксації хребців.
Спосіб передбачає що хворим із пухлинами тіла хребця з бокового одностороннього доступу після гемілямінектомії та повної фасетектомії видаляють пухлину тіла хребця, проводять декомпресію спинного мозку при його наявності на рівні втручання чи корінців кінського хвоста, сегментарних корінців, а далі під контролем електронно-оптичного перетворювача встановлюють зі сторони доступу видалення пухлини імплантант для міжтілового корпородезу, наповнюють простір навкруги нього метилметакрилатом, а потім односторонньо встановлюють транспедикулярну систему фіксації на хребець вище та нижче пухлинного враження, що дозволяє отримати надійну фіксацію хребта при наявності збережених між хребцевих суглобів з протилежної сторони.
Показанням до застосування є наявність пухлини тіл хребців, що компримуюють спинний мозок.
Застосування способу забезпечує повне видалення пухлини навкруги нервових структур, пряму чітку візуалізацію компримованих нервових структур, зменшення необхідності видалення неуражених пухлиною структур хребця та характеризується більш надійною фіксацією порівняно з аналогічними.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: операційна кімната зі столом для спінальних оперативних втручань, набір хірургічного інструментарію для проведення операцій, фіксуючі системи фіксації хребта, ЕОП, хірургічний мікроскоп.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

8. КПКВ 6561040
Спосіб одночасного лікування оклюзійної гідроцефалії та гістологічної верифікації пухлин головного мозку, які розповсюджуються у шлуночки головного мозку за допомогою нейроендоскопу.

Автори-розробники: Орлов Юрій Олександрович, Шаверський Андрій Вікторович, Марущенко Леонід Леонідович, Михалюк Володимир Святославович, Плавський Павло Миколайович, Свист Андрій Олексійович.
Контактний телефон: (044) 483-96-14.
Пропонується спосіб удосконалення лікування оклюзійної гідроцефалії та гістологічної верифікації пухлин головного мозку, які розповсюджуються у шлуночки головного мозку за допомогою нейроендоскопу.
Спосіб передбачає лікування оклюзійної гідроцефалії без використання лікворошунтуючих систем, та одночасне отримання тканини пухлини для гістологічного дослідження.
Показанням до застосування є наявність пухлини головного мозку, яка супроводжується оклюзійною гідроцефалією.
Застосування способу забезпечує лікування оклюзійної гідроцефалії без використання лікворошунтуючих систем і отримання матеріалу для гістологічного дослідження під час одного втручання з одного доступу до порожнини черепу (відсутня додаткова травматизація).
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: операційна кімната, набір хірургічного інструментарію для проведення інтракраніальних ендоскопічних операцій.
Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

9. КПКВ 6561040
Спосіб лікування кістозних пухлин головного мозку шляхом імплантації резервуару типу «Омайо» в порожнину кісти за допомогою ендоскопу.

Автори-розробники: Орлов Юрій Олександрович, Шаверський Андрій Вікторович, Марущенко Леонід Леонідович, Михалюк Володимир Святославович, Плавський Павло Миколайович, Свист Андрій Олексійович.
Контактний телефон: (044) 483-96-14.
Пропонується спосіб удосконалення лікування кістозних пухлин головного, шляхом розробки більш ефективного методу лікування даних пухлин за допомогою імплантованого резервуару типу «Омайо», за рахунок більш вірогідної верифікації імплантації катетеру резервуару в порожнину пухлинної кісти.
Спосіб передбачає можливість безпосереднього контролю за імплантацією катетеру, що запобігає помилковій імплантації катетеру в шлуночок мозку, а також дозволяє уникнути змішування вмісту пухлинної кісти та ліквору зі шлуночка. За необхідності, одночасно з імплантацією резервуару типу «Омайо» може бути проведена ендоскопічна біопсія тканини пухлини;
Показанням до застосування є наявність кістозної пухлини головного мозку.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: операційна кімната, набір хірургічного інструментарію для проведення інтракраніальних ендоскопічних операцій.
Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

10. КПКВ 6561040
Спосіб тривалої електростимуляції за допомогою імплантуємої електростимулюючої системи «Нейсі 3М» при травмі плечового сплетення.

Автори-розробники: Цимбалюк В.І., Цимбалюк Ю.В., Третяк І.Б.
Контактний телефон: (044) 483-12-53
Пропонується спосіб тривалої електростимуляції за допомогою імплантуємої електростимулюючої системи «Нейсі 3М» при травмі плечового сплетення, який належить до відновної нейрохірургії, і може бути використаний для відновного нейрохірургічного лікування плечового сплетення.
Запропонований спосіб є більш ефективним способом лікування при травмі плечового сплетення і забезпечує більш виражений та тривалий терапевтичний ефект.
Поставлена задача вирішується тим, що виконують хірургічний доступ до плечового сплетення, далі підшивають електроди електростимулюючої системи «Нейсі 3М» спочатку до первинних пучків плечового сплетення потім до довгих гілок плечового сплетення, антену даної електростимулюючої системи підшивають підшкірно на передній поверхні грудній стінці під ключицею, далі на передній поверхні плеча (другим етапом), далі пошарово ушивають м’які тканини та накладають асептичну пов’язку, у післяопераційному періоді за допомогою зовнішньої антени проводять електростимуляцію через індуктивний зв’язок.
Показанням до застосування є наявність травми плечового сплетення.
Застосування нововведення дозволяє забезпечити більш специфічний лікувальний вплив на конкретні групи м’язів та досягти більш вираженого та тривалого терапевтичного ефекту, а також значно зменшити кількість побічних ефектів, на відміну від фармакологічних методів лікування.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №82504 МПК А61N 1/05, А61В 17/00. З. № u2012 15135; заявл. 28.12.12; опубл. 12.08.13; Бюл. № 15.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: операційна кімната, набір хірургічного інструментарію, електростимулятор для інтраопераційної електродіагностики.
Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

11. КПКВ 6561040
Спосіб тривалої електростимуляції за допомогою електростимулюючої системи «Нейсі 3М», що імплантується, при контрактурі Фолькмана.

Автори-розробники: Цимбалюк Ю.В., Цимбалюк В.І., Третяк І.Б., Тиш І.І.
Контактний телефон: (044) 483-12-53
Пропонується спосіб тривалої електростимуляції за допомогою електростимулюючої системи «Нейсі 3М», що імплантується, при контрактурі Фолькмана, який належить до відновної нейрохірургії, і може бути використаний для відновного нейрохірургічного лікування наслідків контрактури Фолькмана.
Запропонований спосіб є більш ефективним способом лікування при лікуванні наслідків контрактури Фолькмана і забезпечує більш виражений та тривалий терапевтичний ефект.
Поставлена задача вирішується тим, що виконують надключичний хірургічний доступ до плечового сплетення та підшивають електроди електростимулюючої системи «Нейсі 3М» до довгих гілок плечового сплетення, а також до ліктьового та серединного нервів, антену даної електростимулюючої системи підшивають підшкірно на передній поверхні плеча, далі пошарово ушивають м’які тканини та накладають асептичну пов’язку, у післяопераційному періоді за допомогою зовнішньої антени проводять електростимуляцію через індуктивний зв’язок.
Показанням до застосування є наявність наслідків контрактури Фолькмана.
Застосування нововведення дозволяє забезпечити більш специфічний лікувальний вплив на на конкретні нервові стовбури плечового сплетення та досягти більш вираженого та тривалого терапевтичного ефекту.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №82505 МПК А61N 1/05, А61В 17/00. З. № u2012 15136; заявл. 28.12.12; опубл. 12.08.13; Бюл. № 15.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: операційна кімната, набір хірургічного інструментарію, електростимулятор для інтраопераційної електродіагностики.
Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

12. КПКВ 6561040
Спосіб тривалої електростимуляції за допомогою імплантованої електростимулюючої системи «Нейсі 3М» при синдромі грудного виходу.

Автори-розробники: Цимбалюк Ю.В., Цимбалюк В.І., Третяк І.Б., Цзян Хао
Контактний телефон: (044) 483-12-53.
Пропонується спосіб тривалої електростимуляції за допомогою імплантованої електростимулюючої системи «Нейсі 3М» при синдромі грудного виходу, який належить до відновної нейрохірургії, і може бути використаний для відновного нейрохірургічного лікування синдрому грудного виходу.
Запропонований спосіб є більш ефективним способом лікування при синдромі грудного виходу і забезпечує більш виражений та тривалий терапевтичний ефект.
Поставлена задача вирішується тим, що виконують надключичний хірургічний доступ до плечового сплетення з видаленням 1 ребра, далі проводять скаленотомію та виділяють корінці C5, С6, С7, та підшивають електроди електростимулюючої системи «Нейсі 3М» спочатку до корінця С7 потім до верхнього пучка плечового сплетення, антену даної електростимулюючої системи підшивають підшкірно на передній поверхні грудній стінці підключично, далі пошарово ушивають м’які тканини та накладають асептичну пов’язку, у післяопераційному періоді за допомогою зовнішньої антени проводять електростимуляцію через індуктивний зв’язок.
Показанням до застосування є наявність синдрому грудного виходу.
Застосування нововведення дозволяє забезпечити більш специфічний лікувальний вплив на на конкретні нервові стовбури плечового сплетення та досягти більш вираженого та тривалого терапевтичного ефекту.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №82507 МПК А61В 17/00. З. № u2012 15139; заявл. 28.12.12; опубл. 12.08.13; Бюл. № 15.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: операційна кімната, набір хірургічного інструментарію, електростимулятор для інтраопераційної електродіагностики.
Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

13. КПКВ: 6561040
Спосіб стимуляції росту і регенерації сідничного нерва у кролів методом електростимуляції після його ушкодження в експерименті.

Автори-розробники: Цимбалюк Ю.В.
Контактний телефон: (044) 483-12-53
Пропонується спосіб стимуляції росту і регенерації сідничного нерва у кролів методом електростимуляції після його ушкодження в експерименті, який належить до медицини, а саме до експериментальної нейрохірургії і може бути використаний для стимуляції росту і регенерації сідничного нерву у щурів після його ушкодження.
Запропонований спосіб є більш ефективним способом стимуляції росту і регенерації сідничного нерва у кролів методом електростимуляції після його ушкодження в експерименті і дозволяє досягти більш вираженого та тривалого терапевтичного ефекту та значно менш виражені побічні ефекти.
Поставлена задача вирішується тим, що після ушкодження (перетину) сідничного нерву у кролів у експерименті його проксимальну та дистальну кукси зшивають, до епіневрію нерву вище місця перетину підшивають електроди електростимуюючої системи «Нейсі 3М», антену котрої підшивають підшкірно та пошарово ушивають операційну рану, у післяопераційному періоді проводять транскутанну електростимуляцію зовнішнім пристроєм, використовуючи індуктивний зв’язок.
Застосування нововведення дозволяє досягти більш вираженого та тривалого терапевтичного ефекту та значно менш виражені побічні ефекти.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 84837 МПК А61N 1/05, А61В 17/00. З. № u2012 15134; заявл. 28.12.12; опубл. 11.11.13; Бюл. № 21.
Нововведення впроваджено в практичну роботу лабораторії експериментальної нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: операційна кімната, набір хірургічного інструментарію, електростимулятор для інтраопераційної електродіагностики.
Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

14. КПКВ: 6561040
Оцінка когнітивних функцій з використанням когнітивних слухових викликаних потенціалів у хворих у віддаленому періоді легкої черепно-мозкової травми.

Автори-розробники: Солонович О.С., Чеботарьова Л.Л.
Контактний телефон: Тел. (044) 483 95 35.
Пропонується спосіб удосконалення методики комплексної діагностики стану центральної нервової системи у хворих у віддаленому періоді легкої черепно-мозкової травми поряд реєстрацію когнітивних слухових викликаних потенціалів за методикою, прийнятою Міжнародною асоціацією електрофізіологічних товариств.
Перевага запропонованого способу діагностики полягає у підвищенні чутливості та інформативності виявлення когнітивних порушень у пацієнтів, що перенесли легку черепно-мозкову травму. При співставленні показників когнітивних викликаних потенціалів встановлено: у віддаленому періоді легкої черепно-мозкової травми частота виявлення збільшення латентного періоду, порівняно з віковою нормою, становить 39,34 % (в контрольній групі 15,79 %, p<0,05); зменшення амплітуди –у 42,62 % пацієнтів (в контрольній групі 18,42 %, p<0,05).
Нововведення апробовано у відділенні функціональної діагностики ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України». Показання для застосування: наявність в анамнезі пацієнтів легкої черепно-мозкової травми.
Впровадження додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: енцефалограф або комп′ютерний електроміограф з програмою аналізу когнітивних слухових викликаних потенціалів.
Послуги розробників: курси інформації і стажування, проведені семінари.

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko