Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Наукові роботи, завершені у 2010 році

КПКВ 6561020
Спосіб лікування черепно-мозкової травми (ЧМТ) за допомогою аутотрансплантації клітин кісткового мозку у експериментальних тварин.
Автори-розробники:
Гридіна Н.Я., Медвєдєв В.В., Серкіз О.В., Золотоверх О.М., Нахаба О.О., Величко О.М., Веселова О.І.
Контактний телефон: (044) 483-12-53.
Пропонується спосіб аутотрансплантації міксту клітин кісткового мозку (ККМ), включаючи і стовбурові клітини, в зону головного мозку щурів при травматичних пошкодженнях в експериментальних умовах з метою відновлення порушених функцій ЦНС.
Спосіб передбачає попереднє видалення хірургічним шляхом ККМ та їх трансплантацію в зону локальної дозованої черепно-мозкової травми (ЧМТ) в тім’яній області голови піддослідного щура.
Показанням до застосування є наявність ушкодження головного мозку механічного походження.
Застосування нововведення дозволяє покращити та пришвидшити відновлення порушених функцій центральної нервової системи на різноманітних моделях нейрохірургічної патології в експериментальних умовах. Результати досліджень, проведені із застосуванням морфологічних, біохімічних та функціонально-діагностичних методів показало ефективність аутотрансплантації ККМ на моделях ЧМТ в ранніх періодах після пошкоджень тканин головного мозку.
На дану наукову розробку отримано два патенти України на корисну модель №46028 та №46029.
Нововведення впроваджено в практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Необхідне обладнання: експериментальна операційна кімната зі столом для спеціальної фіксації тварин (щурів), безтіньова лампа, хірургічний мікроскоп, набір хірургічного інструментарію для проведення операцій, стоматологічний бор з обертами на 10 тис. / хв.
Послуги розробників: курси стажування, інформаційні семінари.

КПКВ: 6561020
Спосіб збагачення суспензії клітин фетального мозку людини ацетилхолінергічними нейронами
Автори-розробники:
Цимбалюк В.І., Васильєва І.Г., Олексенко Н.П.
Контактний телефон: (044) 483-35-92 Пропонується спосіб біотехнології, який може бути використаний для отримання в культурі суспензії фетальних нервових клітин людини, збагаченої холінергічними нейронами та їх попередниками.
Спосіб передбачає застосування ацетилхоліну в якості складової культурального середовища, що є сигналом до активації генів, які керують холіногенезом, у прогеніторних клітин, потенціально здатних до диференціювання по холінергічному типу.
Показанням до застосування є ушкодження холінергічних ланок нервової системи.
Застосування нововведення дозволяє покращити якість лікування неврологічних захворювань, викликаних ушкодженням холінергічних провідних шляхів нервової системи. Запропонований спосіб має ряд переваг: отримана суспензія клітин має більший процентний вміст холінергічних нейронів по відношенню до інших нейромедіаторних типів, а також існує можливість контролю ступеню диференціювання клітинної суспензії шляхом реєстрації наявності експресії генів холіногенезу.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Необхідне обладнання: ламінарний бокс, СО2-інкубатор, термостат, холодильник, світловий мікроскоп, комплект обладнання для ПЛР.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ: 6561020
Спосіб визначення сенсибілізації до нейроспецифічних білків (НСБ) при нейротрансплантації алогенних прогеніторних нейроклітин фетального мозку.
Автори-розробники:
Любич Л.Д., Лісяний М.І.
Контактний телефон: (044)483-81-93 Пропонується спосіб визначення сенсибілізації до нейроспецифічних антигенів (НСБ), який може бути використаний для діагностики можливих ускладнень при нейротрансплантації прогеніторних нейроклітин фетального мозку.
Спосіб передбачає визначення вмісту антитіл до НСБ (основного білка мієліну (ОБМ), білка S-100 та нейронспецифічної єнолази (NSE)) у сироватці периферичної крові мишей-реципієнтів нейротрансплантату донорських прогеніторних клітин мозку мишей 13-15 доби гестації за допомогою імуноферментного аналізу з використанням розробленої тест-системи.
Показанням до застосування є трансплантація фетальних нейроклітин.
Застосування способу дозволяє зареєструвати специфічну імунну відповідь до нейроантигенів, що є маркерами нейронів та гліальних клітин, та проводити моніторинг динаміки рівня гуморальної аутоімунної відповіді у тварин-реципієнтів алогенних прогеніторних нейроклітин через 6, 12, 18, 37 діб після нейротрансплантації та у віддалений термін. Спосіб дозволяє оцінити вказані показники при різних видах трансплантації (внутрішньомозкове, внутрішньочеревинне введення прогеніторних нейроклітин). Застосування способу дозволяє провести діагностику аутоімунної відповіді до нейроантигенів та оцінити ризик імунообумовлених ускладнень в експерименті на тваринах та у людей при лікуванні неврологічних захворювань методом нейротрансплантації прогеніторних нейроклітин фетального мозку.
Нововведення впроваджено в діагностичну практику відділення нейроімунології ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Необхідне обладнання: експериментальна операційна кімната зі столом для спеціальної фіксації тварин (мишей), набір інструментарію для забору венозної периферичної крові, центрифужні пробірки, настільна центрифуга, термостат, імуноферментний аналізатор, тест-системи для проведення імуноферментного аналізу антитіл до НСБ у сироватках периферичної крові.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ 6561020
Спосіб визначення розвитку імунної відповіді на алоантигени при нейротрансплантації ембріональних клітин
Автори-розробники :
Лісяний М.І., Маркова О.В., Ключникова А.І.
Контактний телефон: (044) 483-81-93 Пропонується спосіб імунологічної діагностики розвитку реакцій відторгнення, який може бути використаний для забезпечення більш простого і доступного для дослідника визначення розвитку імунної відповіді на алоантигени при нейротрансплантації ембріональних клітин в імунних реакціях клітинного та гуморального типу.
Спосіб передбачає визначення імунної відповіді на антигени трансплантованих ембріональних нервових клітин як показника наявності реакцій імунного відторгнення алотрансплантату.
Показанням до застосування є існування несумісності по антигенам МНС між клітинами донора та реципієнта.
Застосування способу дозволяє спростити процедуру попереднього підбору пар донор-реципієнт в експериментальних дослідженнях у нейротрансплантології. Запропонований спосіб має низку переваг: більш точно реєстрація відмінностей між лініями експериментальних тварин по антигенам гістосумісності при плануванні досліджень, що дозволяє більш точно оцінювати вплив трансплантованих нейроклітин на рухові функції тварин, поведінку та імунний статус.
Нововведення впроваджено в діагностичну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Необхідне обладнання: мікроскоп, камера Горяєва, набір хірургічного інструментарію для проведення нейротрансплантації, експериментальні тварини, клітки та поілки для тварин, центрифуга настільна, аналізатор імуноферментний.
Послуги розробників : курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ 6561020
Спосіб лікування черепно-мозкової травми за допомогою ліпосомної трансфекції тканини головного мозку геном апоЕ3
Автори-розробники:
Білошицький В.В., Педаченко Є.Г., Михальський С.А., Квітницька-Рижова Т.Ю., Гридіна Н.Я., Циба Л.О.
Контактний телефон: (044) 486-46-08.
Пропонується спосіб експериментальної нейрохірургії, який може бути використаний для підвищення ефективності лікування черепно-мозкової травми.
Спосіб передбачає введення в цереброспінальну рідину шлуночків головного мозку комплексу катіонних ліпосом та плазмідного вектору, який містить ген апоЕ3 під контролем цитомегаловірусного промотора.
Показанням до застосування є наявність експериментальної черепно-мозкової травми в щурів.
Застосування способу дозволяє покращити ефективність лікування черепно-мозкової травми. Запропонований спосіб має низку переваг: нейропротекція широкого спектру, а не окремих популяцій, нервових клітин; нормалізація структури всіх компонентів нервової тканини; ефективне попередження розвитку після черепно-мозкової травми посттравматичних функціональних розладів.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №49173.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Необхідне обладнання: експериментальна операційна кімната зі столом для спеціальної фіксації тварин (кролів), набір хірургічного інструментарію для проведення операцій, стереотаксичний апарат для роботи з малими тваринами, осмотичні помпи ALZET.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ 6561020
Спосіб лікування черепно-мозкової травми за допомогою внутрішньошлуночкового введення катіонних ліпосом, які несуть плазмідний вектор з геном апоЕ2
Автори-розробники:
Білошицький В.В., Педаченко Є.Г., Семенова В.М., Гридіна Н.Я., Циба Л.О.
Контактний телефон: (044) 486-46-08.
Пропонується спосіб експериментальної нейрохірургії, який може бути використаний для підвищення ефективності лікування черепно-мозкової травми.
Спосіб передбачає введення в цереброспінальну рідину шлуночків головного мозку комплексу катіонних ліпосом та плазмідного вектору, який містить ген апоЕ2 під контролем цитомегаловірусного промотора.
Показанням до застосування є наявність експериментальної черепно-мозкової травми в щурів.
Застосування способу дозволяє покращити ефективність лікування черепно-мозкової травми. Запропонований спосіб має низку переваг: нейропротекція широкого спектру, а не окремих популяцій, нервових клітин; ефективний протекторний вплив на судинну систему й паренхіму головного мозку з гальмуванням розвитку його вторинних ушкоджень; попередження розвитку після черепно-мозкової травми посттравматичних неврологічних і когнітивних розладів.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №49174.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Необхідне обладнання: експериментальна операційна кімната зі столом для спеціальної фіксації тварин (кролів), набір хірургічного інструментарію для проведення операцій, стереотаксичний апарат для роботи з малими тваринами, осмотичні помпи ALZET.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ 6561040
Спосіб лікування невралгії трійчастого та язикоглоткового нерва внаслідок судинно-нервової компресії
Автори-розробники:
Зозуля Ю.П., Лісяний М.І., Федірко В.О.
Контактний телефон: (044) 483-24-33.
Пропонується спосіб, який відноситься до нейрохірургії, і може бути застосований при нейроваскулярно-компресійних синдромах черепних нервів, таких як невралгія трійчастого, язикоглоткового нервів, з метою досягнення кращих результатів лікування і запобіганню рецидивів больових синдромів.
Спосіб передбачає при діагностиці больового синдрому (НТН, НЯН) виконання візуалізуючого дослідження для верифікації судинної компресії корінця черепного нерва та проведення вірусологічного, імунологічного дослідження і, водночас із симптоматичною знеболюючою терапією антиконвульсантами, відповідно до виявлених змін проведення противірусної та імунокорегуючої терапії, десенсибілізації. При відсутності регресу болю і при наявності судинної компресії відповідного корінця черепного нерва виконується операція мікросудинної декомпресії доповнена імунокорегуючою терапією.
Показанням до застосування є наявність невралгії трійчастого чи язикоглоткового нервів.
Застосування способу дозволяє покращити діагностику захворювань та на основі встановлених механізмів патогенезу провести лікування, що дає найкращі результати як у ранньому, так і у віддаленому періоді.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель U 2010 131 88.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Необхідне обладнання: нейроімунологічна лабораторія, операційна обладнана для мікрохірургічних втручань.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ 6561040
Спосіб оцінки функції чорно-білого зору у кролів.
Автори-розробники:
Цимбалюк В.І., Цимбалюк Ю.В., Медвєдєв В. В.
Контактний телефон: (044) 483-12-53.
Пропонується спосіб експериментальної нейрохірургії, який може бути використаний для забезпечення більш точної оцінки функції чорно-білого зору у кролів.
Спосіб передбачає оцінку функції чорно-білого зору у кролів, котрий дозволить максимально точно та специфічно зареєструвати зміни біоритму окремих груп нейронів потиличних ділянок мозку кролів при подразненні сітківки чорно-білим світовим подразником.
Показанням до застосування є наявність ушкодження зорового аналізатора у кролів.
Застосування способу дозволяє покращити діагностику рівня ушкодження та відновлення функції зорового аналізатора. Запропонований спосіб має ряд переваг: більш точна реєстрація біоритму окремих груп нейронів потиличної долі мозку при подразненні сітківки чорно-білими світовими подразниками, що дозволяє більш точно оцінювати функцію чорно-білого зору у кролів; більша специфічність реєстрації біоритму нейронів потиличної ділянки за рахунок розміщення електродів безпосередньо на поверхні мозку, а не на поверхні шкіри.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №39960.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Необхідне обладнання: експериментальна операційна кімната зі столом для спеціальної фіксації тварин (кролів), набір хірургічного інструментарію для проведення операцій, електронейроміограф з набором для вимірювання зорових викликаних потенціалів, танталові електроди.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ 6561040
Спосіб оцінки функції кольорового зору у кролів.
Автори-розробники:
Цимбалюк В.І., Цимбалюк Ю.В., Медвєдєв В. В.
Контактний телефон: (044) 483-12-53.
Пропонується спосіб експериментальної нейрохірургії, який може бути використаний для забезпечення більш точної оцінки функції кольорового зору у кролів.
Спосіб передбачає оцінку функції кольорового зору у кролів, котрий дозволить максимально точно та специфічно зареєструвати зміни біоритму окремих груп нейронів потиличних ділянок мозку кролів при подразненні сітківки чорно-білим світовим подразником.
Показанням до застосування є наявність ушкодження зорового аналізатора у кролів.
Застосування способу дозволяє покращити діагностику рівня ушкодження та відновлення функції зорового аналізатора. Запропонований спосіб має ряд переваг: більш точна реєстрація біоритму окремих груп нейронів потиличної долі мозку при подразненні сітківки кольоровим світовими подразниками, що дозволяє більш точно оцінювати функцію кольорового зору у кролів; більша специфічність реєстрації біоритму нейронів потиличної ділянки за рахунок розміщення електродів безпосередньо на поверхні мозку, а не на поверхні шкіри.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №39959.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Необхідне обладнання: експериментальна операційна кімната зі столом для спеціальної фіксації тварин (кролів), набір хірургічного інструментарію для проведення операцій, електронейроміограф з набором для вимірювання зорових викликаних потенціалів, танталові електроди.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ 6561040
Спосіб електростимуляції інтракраніальної ділянки зорового нерва у кролів.
Автори-розробники:
Цимбалюк В.І., Цимбалюк Ю.В., Медвєдєв В. В.
Контактний телефон: (044) 483-12-53.
Пропонується спосіб експериментальної нейрохірургії, і може бути використаний для забезпечення більш зручного та менш травматичного забезпечення більш зручного та менш травматичного забезпечення постійної електростимуляції інтракраніальної ділянки зорового нерва у кролів для покращення його регенерації.
Спосіб передбачає постійну електростимуляцію інтракраніальної ділянки зорового нерва у кролів, котрий дозволить при низькій травматичності забезпечити достатньо ефективну постійну електростимуляцію інтракраніальної ділянки зорового нерва у кролів.
Показанням до застосування є наявність ушкодження зорового нерва у кролів.
Застосування нововведення дозволяє покращити результати відновного лікування травм зорового нерва. Отримані дані сприятимуть створенню патогенетично обґрунтованих методів відновного лікування ушкодження зорового нерва, покращенню його результатів, що обумовлює доцільність використання апробованих методів у клінічній практиці.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №39957.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Необхідне обладнання: експериментальна операційна кімната зі столом для спеціальної фіксації тварин (кролів), набір хірургічного інструментарію для проведення операцій, електроди для електростимуляції та електростимулятор.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ 6561040
Модифікація транскальозного доступу до інтракраніальної ділянки зорового нерва у кролів.
Автори-розробники:
Цимбалюк В.І., Цимбалюк Ю.В., Медвєдєв В. В.
Контактний телефон: (044) 483-12-53.
Пропонується спосіб експериментальної нейрохірургії, і може бути використаний для забезпечення більш зручного та менш травматичного забезпечення більш зручного та менш травматичного хірургічного доступу до інтракраніальної ділянки зорового нерву у кролів для подальшого проведення експериментів на ній.
Спосіб передбачає таку модифікацію транскальозного доступу до інтракраніальної ділянки зорового нерву у кролів, котра дозволить максимально знизити травматичність такого хірургічного втручання.
Показанням до застосування є необхідність доступу до інтракраніальної ділянки зорового нерва у кролів для подальшого проведення експериментів на ній.
Застосування нововведення дозволяє покращити результати відновного лікування травм зорового нерва. Отримані дані сприятимуть створенню патогенетично обґрунтованих методів відновного лікування ушкодження зорового нерва, покращенню його результатів.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №39958.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Необхідне обладнання: експериментальна операційна кімната зі столом для спеціальної фіксації тварин (кролів), набір хірургічного інструментарію для проведення операцій.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ 6561040
Методика диференційованого хірургічного лікування епілепсії з вогнищевим ураженням головного мозку.
Автори-розробники:
Лапоногов О.О., Костюк К.Р.
Контактний телефон: (044) 483-81-83 Задачею запропонованого методу є припинення або значне зниження частоти та вираженості епілептичних нападів у хворих на симптоматичну епілепсію.
Встановлена задача вирішується тим, що в способі лікування епілепсії хірургічним методом проводять диференційовані нейрохірургічні втручання в залежності від особливостей ураження головного мозку, клінічних проявів та перебігу хворобу, а також даних нейрофізіологічних досліджень.
Запропонований метод стереотаксичної двосторонньої кріоамигдалектомії є ефективним, малотравматичним і доступним при лікуванні синдрому Леннокса-Гасто. Двостороння кріоамигдалектомія зменшує частоту епілептичних нападів, усуває або зменшує вираженість психоемоційних порушень, практично повністю виключає операційні ускладнення і може бути рекомендованим для лікування синдрому Леннокса-Гасто.
Мікрохірургічна резекція АВМ показана при локалізації мальформації у скроневій частці. В таких випадках резекцію АВМ слід доповнювати передньою скроневою лобектомією і тоді ризик відновлення епілептичних нападів буде надзвичайно низьким. У випадках локалізації АВМ в позаскроневій ділянці мозку пацієнтам слід рекомендувати радіохірургічне лікування, якщо розміри АВМ дозволяють використати дану методику. При великих розмірах АВМ та їх позаскроневій локалізації як перший етап лікування рекомендовано проводити ендоваскулярну емболізацію.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Необхідне обладнання: хірургічний мікроскоп, комп’ютерна ЕЕГ, ЕЕГ-відео, МРТ, КТ, коркові електроди для інтраопераційної реєстрації електричної активності, стереотаксична система, електроди для проведення електролітичної термодеструкції Послуги розробників: курси інформації і стажування, семінари та ін.

КПКВ 6561040
Методи хірургічного лікування сірінгомієлії та аномалії Арнольд-Кіарі.
Автори-розробники:
Слинько Є.І., Цимбал М.О., Пастушин А.І., Чувашова О.Ю., Вербов В.В., Шамаєв М.І., Носов А.Т., Чеботарьова Л.Л., Третякова А.І.
Контактний телефон: (044) 486-95-03 Запропонований метод полягає у підвищенні якості діагностики аномалії Кіарі та сірінгомієлії, розроблені покази до хірургічного лікування дозволили оптимізувати нейрохірургічне лікування, розроблена хірургічна технологія та техніка хірургічних втручань дозволили покращити якість нейрохірургічного лікування аномалії Кіарі.
Комплекс розробок ранньої діагностики, раціональної хірургічної тактики дозволили зменшити кількість операційних ускладнень, зменшити інвалідизацію хворих, прискорити трудову реабілітацію.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Необхідне обладнання: обладнання операційної: операційний мікроскоп, мікроінструментарій.
Послуги-розробників: курси інформації і стажування, стажування фахівців на робочому місці.

КПКВ 6561040
Спосіб гемостазу при видаленні пухлин головного мозку.
Автори-розробники:
В.Д. Розуменко, М. М. Шевельов, К. М. Герасенко, І. С. Бобрик, А. В. Розуменко, А. П. Хорошун.
Контактний телефон: (044) 483-92-19.
Пропонується спосіб практичної нейрохірургії, який може бути використаний для забезпечення надійного гемостазу при хірургічному лікуванні хворих з пухлинами головного мозку.
Спосіб передбачає використання гемостатичного матеріалу „Surgicel” та напівпровідникового лазера (довжиною хвилі 0,808 мкм, потужністю 18 Вт), коагуляційна дія котрого забезпечує остаточний надійний гемостаз.
Показанням до застосування є наявність кровотечі із патологічно змінених пухлинних судин, що призводить до надходження крові крізь „Surgicel” до рани.
Запропонована методика стає більш ефективною за своєю дією в клінічній практиці, бо дозволяє під час операції видалити більший об’єм пухлинної тканини, тим самим збільшити радикальність оперативного втручання; забезпечити надійний гемостаз; зменшити травматичність суміжних мозкових структур та ризик післяопераційних ускладнень; підвищити якість життя оперованих хворих.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 409066 (Україна, МПК A61B 18/20, A61N 5/06. Спосіб гемостазу при видаленні пухлин головного мозку / В.Д. Розуменко, М. М. Шевельов, К. М. Герасенко, І. С. Бобрик А. В. Розуменко, А. П. Хорошун– № u200814863 ; заявл. 23.12.08 ; опубл. 27.04.09, Бюл. № 8) Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Необхідне обладнання: операційна кімната з повним набором нейрохірургічного обладнання, напівпровідниковий лазер (довжиною хвилі 0,808 мкм, потужністю 18 Вт), гемостатичний матеріал „Surgicel”.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ: 6561040
Удосконалення організації надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги хворим з цереброваскулярними розладами.
Автори-розробники:
Сапон М.А., Никифорова А.М., Гук А.П.
Контактний телефон: (044) 483-91-98 Пропонуються медико-організаційні заходи, які дозволять покращити надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги пацієнтам з цереброваскулярними розладами.
Медико-організаційні заходи передбачають удосконалення протоколів надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги хворим з судинною патологією головного мозку, що матиме суттєве медико-соціальне і економічне значення.
Показанням до застосування є надання медичної допомоги хворим з цереброваскулярними захворюваннями в умовах нейрохірургічного стаціонару.
Застосування медико-організаційних заходів дозволяє підвищити ефективність діагностики, хірургічного та реабілітаційного лікування пацієнтів з цереброваскулярними розладами, покращити якість їх життя, знизити показники глибокої інвалідизації, раціоналізувати витрати на лікування і догляд за такими хворими.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Необхідне обладнання: доступ до мережі Інтернет, можливість друкування удосконалених протоколів з надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги хворим з цереброваскулярними розладами, інформаційних листів, методичних рекомендацій.
Послуги розробників: поглиблений статистичний аналіз, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ: 6561040
Спосіб експертної оцінки якості медичної допомоги хворому з черепно-мозковою травмою в гострому періоді
Автори-розробники:
Педаченко Є. Г., Гук А.П., Каджая М.В.
Контактний телефон: (044) 486-46-08 Пропонується спосіб практичної нейрохірургії, який може бути використаний для удосконалення процесу надання нейрохірургічної допомоги і поліпшити результати лікування хворих з черепно-мозковою травмою.
Спосіб передбачає заповнення, на підставі аналізу первинної медичної документації, спеціально розробленої карти оцінки якості медичної допомоги хворому з черепно-мозковою травмою в гострому періоді, з подальшою статистично обробкою отриманих результатів і розробкою організаційних заходів для удосконалення процесу надання медичної допомоги.
Показанням до застосування є процес надання медичної допомоги хворим з черепно-мозковою травмою в умовах стаціонару.
Застосування експертної оцінки якості медичної допомоги хворим з черепно-мозковою травмою в гострому періоді дозволяє підвищити ефективність лікування пацієнтів з черепно-мозковою травмою, поліпшити якість їх життя, знизити показники інвалідизації, а також ефективно використовувати матеріальні та кадрові ресурси.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Перелік необхідного обладнання: Персональний комп’ютер, доступ до мережі Інтернет, статистичні дані щодо поширеності ЧМТ, карти експертної оцінки якості надання медичної допомоги Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ: 6561040
Спосіб діагностики функціонального стану провідних шляхів слухового аналізатору та стовбурових структур головного мозку у пацієнтів із переломами скроневої кістки в гострому періоді черепно-мозкової травми
Автори-розробники:
Педаченко Є.Г., Скобська О.Є., Гук А.П.
Контактний телефон: (044) 486-46-08 Пропонується спосіб практичної нейрохірургії, оториноларингології та неврології, який може бути використаний для підвищення якості діагностики функціонального стану провідних шляхів слухового аналізатору та стовбурових структур головного мозку у пацієнтів із переломами скроневої кістки в гострому періоді черепно-мозкової травми.
Спосіб передбачає обстеження за допомогою методу коротколатентних слухових викликаних потенціалів, що дозволяє за змінами часових параметрів коротколатентних слухових викликаних потенціалів уточнити характер переломів скроневої кістки, об’єктивізувати рівень ушкодження слухового аналізатору, та оцінити функціональний стан стовбурових структур головного мозку, який дозволяє обґрунтувати з високою ступеню імовірності прогноз наслідків черепно-мозкової травми.
Показанням до застосування методу є наявність переломів скроневої кістки у пацієнтів з гострою черепно-мозковою травмою.
Запропонована методика дає можливість застосувати об’єктивні діагностичні критерії функціонального стану провідних шляхів слухового аналізатору та стовбурових структур головного мозку у пацієнтів із переломами скроневої кістки в гострому періоді черепно-мозкової травми, що при мінімальній інвазивності забезпечить оптимальний рівень діагностики.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 54378 (UA, МПК А61В18/00. Спосіб діагностики функціонального стану провідних шляхів слухового аналізатору та стволових структур головного мозку у пацієнтів із переломами скроневої кістки в гострому періоді черепно-мозкової травми / Скобська О.Є.; заявник та патентовласник Інститут нейрохірургії ім. А.П.Ромоданова АМН України – № u201004385; заявл. 14.04.10; опубл. 10.11.10, Бюл. № 21).
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Необхідне обладнання: Звукоізольована, електроекранована камера, комп’ютерний електроміограф.
Послуги розробників для оволодіння нововведенням: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ: 6561040
Спосіб діагностики вестибулярної дисфункції у хворих з переломами скроневої кістки у гострому періоді черепно-мозкової травми
Автори-розробники:
Педаченко Є.Г., Скобська О.Є., Гук А.П.
Контактний телефон: (044) 486-46-08 Пропонується спосіб практичної нейрохірургії, оториноларингології та неврології, який може бути використаний для діагностики вестибулярної дисфункції у хворих з переломами скроневої кістки у гострому періоді черепно-мозкової травми.
Спосіб передбачає обстеження за допомогою методу комп’ютерної стабілографії у спеціально розроблених авторами режимах обстеження та алгоритмах комп’ютерного аналізу стабілографічних даних, що дозволяє кількісно і якісно об’єктивізувати ступінь і характер вестибулярної дисфункції за характерними змінами стабілографічних даних.
Показанням до застосування методу є наявність перелому скроневої кісти у хворих з гострою черепно-мозковою травмою.
Запропонована методика дозволяє об’єктивізувати діагностичні критерії вестибулярної дисфункції у хворих з переломами скроневої кістки у гострому періоді черепно-мозкової травми.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 54710 (UA, МПК А61В17/00. Спосіб діагностики вестибулярної дисфункції у хворих з переломами скроневої кістки у гострому періоді черепно-мозкової травми / Скобська О.Є., Гук А.П.; заявник та патентовласник Інститут нейрохірургії ім. А.П.Ромоданова АМН України – № u201004384; заявл. 14.04.10; опубл. 25.11.10, Бюл. № 22).
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Необхідне обладнання: Звукоізольована, електроекранована камера, комп’ютерний стабілоаналізатор з біологічним зворотнім зв’язком типу «Стабілан-01-03», («Ритм», РФ).
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ: 6561040
Спосіб лікування гострих травматичних епідуральних крововиливів
Автори-розробники:
Горбатюк К.І., Болюх А.С., Готін О.С., Педаченко Є.Г., Ольхов В.М.
Контактний телефон: (044) 486-46-08 Пропонується спосіб практичної нейрохірургії та хірургії, який може застосовуватися для хірургічного лікування хворих з травматичними епідуральними крововиливами.
Спосіб передбачає накладання фрезевого отвору над крововиливом, встановлення у крововилив дренажної трубки з наступним введенням по останній фібринолітика. Кожне введення супроводжується аспірацією візованого вмісту крововиливу і таким чином здійснюється малоінвазивне поступове видалення епідурального крововиливу.
Показанням до застосування методу є наявність гострого травматичного епідурального крововиливу.
Застосування запропонованого способу значно зменшує травматичність операції, а також дозволяє проводити останню під місцевою анестезією на противагу комбінованому ендотрахеальному наркозу, що значно знижує операційний ризик, особливо у пацієнтів похилого віку та пацієнтів з тяжкою соматичною патологією.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 37311 (UA, МПК А61В17/00. Спосіб лікування гострих травматичних епідуральних крововиливів / Горбатюк К.І., Болюх А.С., Готін А.С., Педаченко Є.Г., Ольхов В.М.; заявник та патентовласник Інститут нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова АМН України, Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України – № u200807311; заявл. 27.05.08; опубл. 25.11.08, Бюл. №22).
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Необхідне обладнання: операційна кімната з повним набором нейрохірургічного обладнання, фібринолітики (стрептокіназа, урокіназа).
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ: 6561040
Спосіб лікування гострих та підгострих травматичних субдуральних крововиливів
Автори-розробники:
Горбатюк К.І., Болюх А.С., Готін О.С., Педаченко Є.Г., Ольхов В.М.
Контактний телефон: (044) 486-46-08 Пропонується спосіб практичної хірургії та нейрохірургії, який може застосовуватися для хірургічного лікування хворих з гострими та підгострими травматичними субдуральними крововиливами.
Спосіб передбачає накладення фрезевого отвору в проекції крововиливу, розсічення твердої мозкової оболонки, аспірацію та відмивання доступної частини крововиливу, введення через контрапертуру в крововилив силіконового катетера, через який з частотою 1 раз на 6 годин вводять фібринолітик з попередньою аспірацією лізованої крові з подальшим контролем за допомогою спіральної комп’ютерної томографії головного мозку.
Показанням до застосування методу є наявність гострих та підгострих травматичних субдуральних крововиливів.
Застосування запропонованого способу значно зменшує травматичність операції, а також дозволяє проводити останню під місцевою анестезією на противагу комбінованому ендотрахеальному наркозу, що значно знижує операційний ризик, особливо у пацієнтів похилого віку та пацієнтів з тяжкою соматичною патологією.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 37397 (UA, МПК А61В17/02. Спосіб лікування гострих та підгострих травматичних субдуральних крововиливів / Болюх А.С., Готін А.С., Горбатюк К.І., Педаченко Є.Г., Ольхов В.М.; заявник та патентовласник Інститут нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова АМН України, Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України – № u200808131; заявл. 17.06.08; опубл. 25.11.08, Бюл. №22).
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Необхідне обладнання: операційна кімната з повним набором нейрохірургічного обладнання, фібринолітики (стрептокіназа, урокіназа).
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ: 6561040
Спосіб лікування гострих травматичних внутрішньомозкових крововиливів
Автори-розробники:
Горбатюк К.І., Болюх А.С., Готін О.С., Педаченко Є.Г.
Контактний телефон: (044) 486-46-08 Пропонується спосіб практичної хірургії та нейрохірургії, який може застосовуватися для хірургічного лікування хворих з гострими травматичними внутрішньомозковими крововиливами.
Спосіб передбачає проведення малоінвазивної аспірації лізованого вмісту внутрішньомозкового травматичного крововиливу шляхом використання фібринолітиків.
Показанням до застосування методу є наявність внутрішньомозкового травматичного крововиливу.
Застосування запропонованого способу зменшує травматизацію операції, а також дозволяє проводити останню під місцевою анестезією на противагу комбінованому ендотрахеальному наркозу, що значно знижує операційний ризик, особливо у пацієнтів похилого віку та пацієнтів з тяжкою соматичною патологією і підвищує ефективність хірургічного лікування травматичних внутрішньомозкових крововиливів малого та середнього об’єму.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 38937 (UA, МПК А61В17/00. Спосіб лікування гострих травматичних внутрішньомозкових крововиливів / Готін О.С., Болюх А.С., Педаченко Є.Г., Горбатюк К.І.; заявник та патентовласник Інститут нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова АМН України, Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України – № u200810474; заявл. 18.08.08; опубл. 26.01.09, Бюл. №2).
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Необхіде обладнання: операційна кімната з повним набором нейрохірургічного обладнання, фібринолітики (стрептокіназа, урокіназа).
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ: 6561040
Спосіб хірургічного лікування білатеральних стенозів сонних артерій високого ступеню
Автори-розробники:
Костюк М.Р.
Контактний телефон: 044 483-95-73 Задачею запропонованого методу є розробка такого способу лікування, який у хворих з недостатнім колатеральним кровообігом дозволяє безпечно в два етапи відновити прохідність обох СА в ділянках атеросклеротичного стенотичного ураження високого ступеню.
Поставлена задача вирішується тим, що у хворих із атеросклеротичними стенозами обох СА високого ступеню і недостатнім колатеральним кровообігом на першому етапі оперативного лікування на стороні відносно менше вираженого звуження виконується мініінвазивне втручання – КАС, а через один місяць на протилежній СА проводиться другий етап оперативного лікування – КЕА.
Застосування нововведення дозволяє покращити результати хірургічного лікування хворих з білатеральними атеросклеротичними стенозами сонних артерій високого ступеню за рахунок зниження ризику інтраопераційних ішемічних ускладнень. Отримані результати свідчать про високу ефективність поєднання традиційної хірургічної і інтервенційної методик в профілактиці ішемічного інсульту у хворих зі стенозами обох СА високого ступеню.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Необхідне обладнання: ангіографічна установка, МРТ ангіографія, спіральна КТ ангіографія, апарат ультразвукової допплерографії, набір для каротидного стентування.
Послуги розробників: курси стажування, лекції та інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko