Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Наукові роботи, завершені у 2009 році

КПКВ – 6561020
Об’єктивізація (визначення кількісних критеріїв) ступеню злоякісності гліальних пухлин на підставі визначення морфометричних показниів розподілу частоти і характеру піків каріограм.
Автори-розробники:
Зозуля Ю.П., Шамаєв М.І., Розуменко В.Д., Носов А.Т., Малишева Т.А., Васлович В.В.
Контактний телефон: (044) 483-95-73
Суть нововведення – співставлення результатів морфологічних досліджень з особливостями клінічного перебігу хвороби. Дослідження, які ґрунтуються на методах кількісної морфології і відповідного статистичного і математичного аналізу розширяють діагностичні можливості патогістологічного дослідження. Морфогенетичний сенс каріометрії полягає в тому, що зміни мозку при пухлинах (як власне паренхіми пухлини, клітин перифокальної зони, клітин строми (оболони, судини), відображенням котрих є різко виразні та часом різноспрямовані та поліморфні зміни в структурі їх ядер. Розподіл ДНК у злоякісних пухлинах корелює з клітинним поліморфізмом. Ступінь диференціювання пухлин можна вірогідно обєктивізувати шляхом каріометричних досліджень (за рахунок характеру змін кількості й розподілу ДНК). Зміни в будові ядер клітин пухлини – наслідки комплексу причин (в тому числі загально патологічних процесів – ішемії та інтоксикації), які в кожному випадку мають індивідуальні коливання. Оскільки ці зміни загальнобіологічні, є підстави припустити, зміни при картометрії пухлин різних нозологічних форм та ступеню диференціювання, можливо, мають певні зв’язки з генетично-молекулярними порушеннями. Результати каріометрії можуть бути використані як додатковий діагностичний і прогностичний, критерій агресивності (інвазивності) при гліомах. Мінімальний ступінь вирівнювання притаманний низькодиференційованим гліомам (ІІІ-ІV), високий ступінь вирівнювання характериний для диференційованих пухлин.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділу нейропатоморфології ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України”.
Наявність необхідного обладнання.
Необхідне обладнання: мікроскоп з програмами кількісного аналізу.
Послуги розробників: курси стажування, лекції та інфрормаційні семінари, науково – практичні конференції.

КПКВ: 6561020
Спосіб лікування хворих на прогресуючу м’язову дистрофію трансплантацією міобластів ембріону людини.
Автори-розробники:
Цимбалюк В.І., Пічкур Л.Д.
Контактний телефон: (044) 483-12-53.
Пропонується новий спосіб лікування хворих на міопатію Дюшена шляхом введення в м’язи хворих алогенних ембріональних міобластів. Введені таким чином ембріональні міобласти утворюють разом з сателітними клітинами господаря нові міофібріли, продукують дистрофін, що попереджає деструкцію м’язових клітин.
Застосування нововведення дозволяє отримати позитивний результат у 77% хворих віком до 7 років, у 27% хворих старше 7 років, покращити якість життя.
На спосіб оформлено заявку на патент України №U200912423 від 01.12.09 р.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України”
Необхідне обладнання: реактиви для культивування міобластів та їх обстеження методом ПЛР, операційна кімната для проведення трансплантацій.
Послуги розробників: лекції та інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ – 6561020
Спосіб стимуляції протипухлинної активності лімфоцитів препаратами Україн” та “Галавіт”.
Автори-розробники:
Лісяний М.І., Бєльська Л.М., Любич Л.Д., Маркова О.В., Лісяний О.М., Ключнікова А.І.
Контактний телефон: 483-81-93
Пропонується спосіб стимуляції протипухлинної активності лімфоцитів проти пухлин головного мозку різного генезу під впливом препаратів “Україн” та “Галавіт”. В тестах in vitro показано, що препарат “Україн” в концентрації 1 мкг/мл підвищує цитотоксичну активність мононуклеарів (алогенна система) проти злоякісних пухлин головного мозку різного генезу в 1,4 рази, препарат “Галавіт” в дозі 100мкг/мл в 2,1 рази – порівняно з контролем, дані препарати цитотоксично впливають на клітини пухлин ЦНС людини в культурі клітин та при системному введенні тваринам з експериментальною гліомою, штам 101.8 в 2 рази подовжують тривалість їх життя, тоді як інші іммуномодулятори (тимоген, імунофан, тощо) не мають протипухлинної дії.
Після проведення клінічних досліджень дані препарати можуть застосовуватись при комбінованому лікуванні нейроонкологічних хворих.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику клініки внутрішньомозкових пухлин та дитячої нейрохірургії ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України”
Для впровадження в клінічну практику даного нововведення необхідно 50 тис. грн..
Необхідне обладнання: ламінарний бокс, СО2 – інкубатор, центрифуга, аналізатор імуноферментний, лабораторний посуд, піпетки дозаторні.
Послуги розробників: інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ 6561020
Спосіб відновного лікування наслідків травматичного пошкодження спинного мозку з використанням імплантації синтетичного макропористого гідрогелю на основі полі[N-(2-гідроксипропіл)-метакриламіду].
Автори-розробники:
Цимбалюк В.І., Ямінський Ю.Я.
Контактний телефон: (044) 483-12-53.
Пропонується спосіб лікування наслідків травматичного пошкодження спинного мозку з використанням імплантації синтетичного макропористого гідрогелю на основі полі[N-(2-гідроксипропіл)-метакриламіду].
Показанням до застосування способу є наявність діагностованого клінічно повного перетину спинного мозку.
Спосіб включає виготовлення, транспортування та одноразову імплантацію в ділянку дефекту тканини спинного мозку стерильних фрагментів синтетичного макропористого гідрогелю потрібної величини та форми, що здійснюється шляхом розширеного оперативного втручання.
Застосування способу дозволяє покращити відновлення функції спинного мозку, підвищити показники реабілітації та соціальної адаптації хворих із травмою спинного мозку.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику клініки відновної нейрохірургії ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України”.
Для впровадження в клінічну практику даного нововведення необхідно 500 тис.грн.
Необхідне обладнання: лабораторія для синтезу високомолекулярних полімерних сполук із стерильним боксом та устаткуванням для автоклавування, стерильний посуд для зберігання та транспортування макропористого гідрогелю, лабораторія для визначення стерильності матеріалу для імплантації, операційна кімната зі столом для спеціальної укладки спінальних хворих, набір хірургічного інструментарію для проведення операцій на хребті та спинному мозку, устаткування для післяопераційного догляду та реабілітації хворих зі спінальною травмою.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ – 6561040
Спосіб гемостазу при видаленні пухлин головного мозку
Автори-розробники:
Розуменко В.Д., Шевельов М.М., Герасенко К.М., Бобрик І.С., Розуменко А.В., Хорошун А.Щ.
Контактний телефон: (044) 044-483-92-19.
Поставлена задача цього способу полягає у тому, що при наявності кровотечі із судин після хірургічного видалення пухлини та імплантації гемостатичного матеріалу “Surgicel” на стінки ложа видаленої пухлини на зону кровотечі через “Surgicel” спрямовують розфокусований промінь напівпровідникового лазеру, коагуляційна дія якого забезпечує остаточний надійний гемостаз. Запропонована методика стає більш ефективною за своєю дією в клінічній практиці, бо дозволяє під час операції видалити більший об’єм пухлинної тканини, забезпечити надійний гемостаз, зменшити травматичність суміжних мозкових структур та ризик післяопераційних ускладнень.
На спосіб отримано Деклараційний патент України № 409066, 2009.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад.. А.П. Ромоданова АМН України”
Необхідне обладнання: напівпровідниковий лазер “Ліка-хірург”, гемостатичний матеріал “Surgicel”.
Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ – 6561040
Спосіб санації шлуночкової системи та цистерн задньої черепної ямки при ускладненому розриві артеріальної аневризми хребтової артерії.
Автори-розробники:
Цімейко О.А., Мороз В.В.
Контактний телефон: (044) 044-483-07-25
Суть нововведення полягає у встановленні дренажів в шлуночкову систему головного мозку та проведення фібринолізу урокіназою після емболізації аневризми хребтової артерії при наявності масивної гемотампонади шлуночкової системи та цистерн задньої черепної ямки.
Застосування даної методики дозволяє на протязі короткого часового інтервалу санувати шлуночкову систему та цистерни задньої черепної ямки від крові, усунути оклюзію лікворних шляхів та внутрішньо-черепну гіпертензію.
Перевагами даного нововведення є мініінвазивність втручання, скорочення терміну перебування хворого в стаціонарі, успішність хірургічного лікування АА важкодоступної локалізації.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України”
Необхідне обладнання: вентрикулярні дренажі, урокіназа.
Послуги розробників: курси інформації і стажування, семінари та ін.

КПКВ: 6561040
Спосіб хірургічного лікування дискогенних нейрокомпресійних синдромів шийного відділу хребта шляхом диференційованого використання методів пункційної лазерної мікродискектомії, ендоскопічної мікродискектомії, мікрохірургічних втручань.
Автори-розробники:
Педаченко Євген Геогрійович, Хижняк Михайло Віталійович, Педаченко Юрій Євгенович, Танасійчук Олександр Феліксович, Крамаренко Володимир Анатолійович, Красиленко Олена Петрівна.
Контактний телефон: (044) 483-30-45
Пропонуєьтся спосіб хірургічного лікування шийних дискогенних нейрокомпресійних синдромів, який полягає у диференційованому застосуванні методів пункційної лазерної мікродискектомії, ендоскопічної мікродискектомії та мікрохірургічних втручань.
Спосіб передбачає використання розроблених діагностичних алгоритмів, що уможливлюють першочерговий вибір найменш травматичного з означених методів.
Показанням до застосування є наявність дискогенних радикуло-, міело-, радикуломіелопатії, синдрому хребетної артерії (за клініко-нейровізуалізаційними даними).
Застосування способу дозволяє підвищити ефективність хірургічного лікування, відсоток амбулаторно оперованих, скоротити терміни перебування хворих у стаціонарі, прискорити соціальну реадаптацію пацієнтів.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику клініки лазерної та ендоскопічної спінальної нейрохірургії ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України”
Необхідне обладнання: електронно-оптичний перетворювач, ендоскопічна стойка, мікрохірургічний інструментарій, голка для пункції міжхребцевого диску, провідник, набір дилятаторів, ендоскопічний порт, ендоскоп, Nd:YAG-лазерний світловод, штучні шийні міжтілові імплантати (кейджі), шийні пластини для стабілізації.
Послуги розробників: курси стажування, лекції та інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ – 6561040
Спосіб контролю ефективності корекції внутрішньочерепної гіпертензії на до- та післяопераційному етапі лікування при пухлинах головного мозку у дітей молодшого віку за допомогою транскраніальної ультразвукової доплерографії судин головного.
Автори-розробники:
Орлов Ю.О., Вербова Л.М., Глоба М.В., Шаверський А.В., Проценко І.П., Борисова І.О., Плавський М.В., Плавський П.М., Звонарьов О.Г., Михалюк В.С.
Контактний телефон: 483-95-73
Запропонований спосіб дозволяє провести кількісну оцінку змін внутрішньочерепного тиску, не потребує транспортування хворого, анестезіологічного забезпечення.
Поставлена задача вирішується тим, що для визначення ефективності корекції внутрішньочерепного тиску використовується метод транскраніальної допплерографії судин головного мозку, який дозволяє кількісно оцінити внутрішньочерепний тиск без використання інвазивних методів, та провести його корекцію на різних етапах лікування.
Запропонований спосіб дозволяє об’єктивно визначати внутрішньочерепного тиску декілька раз на добу, не зважаючи на важкість стану хворого, не потребує анестезіологічного забезпечення та транспортування, є неінвазивними методом, та не супроводжується ризиком розвитку ускладнень можливих при проведені імплантації інтракраніальних датчиків.
Дана розробка грифу секретності не має.
Заявка на патент №U 2009 12424 от 01.12.2009 р
Нововведення впроваджено в лікувальну практику клініки нейрохірургії дитячого віку ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України”
Спосіб є безвитратний за наявності необхідного обладнання.
Необхідне обладнання: апарат ультразвукової діагностики, з лінійними датчиками 2 Ггц.
Послуги розробників: курси стажування, лекції та інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ – 6561040
Спосіб пренатальної діагностики вад розвитку та пухлин головного мозку із застосуванням ультразвукового та магнітно-резонансного обстеження плода.
Автори-розробники:
Орлов Ю.О., Вербова Л.М., Глоба М.В., Шаверський А.В., Проценко І.П., Борисова І.О., Плавський М.В., Плавський П.М., Свист А.О., Михалюк В.С.
Контактний телефон: 483-95-73
Запропонований спосіб діагностики дозволяє на дородовому етапі провести детальну діагностику вади розвитку або пухлини головного мозку, та спланувати надання адекватної акушерської, неонатологічної, неврологічної/нейрохірургічної допомоги.
Поставлена задача вирішується тим, що для діагностики вад розвитку та пухлин головного мозку плода використовують ультразвукове та магнітно-резонансне дослідження плода, таким чином, на дородовому етапі з’ясовують вид, об’єм та локалізацію вади розвитку головного мозку, об’єм та локалізацію пухлини головного мозку, завдяки чому планують ведення пологів, необхідність та об’єм нейрохірургічної допомоги у постнатальному періоді.
Запропонований спосіб дозволяє на дородовому етапі детально визначити вид, локалізацію, ступінь вираженості вади розвитку головного мозку, розмір та локалізацію пухлини головного мозку; не потребує застосування магнітнонечутливих приладів забезпечення життєдіяльності новонародженого (апарати штучної вентиляції легень, кювєзи, інфузомати, монітори); не потребує анестезіологічного (медикаментозний сон) забезпечення.
Дана розробка грифу секретності не має.
Заявка на патент №U 2009 12427 от 01.12.2009 р.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику клініки нейрохірургії дитячого віку ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад.. А.П. Ромоданова АМН України”
Спосіб є безвитратний за наявності необхідного обладнання.
Необхідне обладнання: магнітно-резонансний томограф з напруженністю магнітного поля від 0,8 до 1,5 Тл.
Послуги розробників: курси стажування, лекції та інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ – 6561040
Спосіб лікування синдрому внутрішньочерепної гіпертензії на доопераційному та післяопераційному етапі при пухлинах головного мозку у дітей молодшого віку з допомогою моніторингу внутрішньочерепного тиску із застосуванням зовнішньої вентрікулостомії.
Автори-розробники:
Орлов Ю.О., Вербова Л. М., Марущенко Л.Л., Шаверський А.В., Проценко І.П., Борисова І.О., Плавський М.В., Плавський П.М., Свист А.О., Михалюк В.С.
Контактний телефон: 483-95-73
Запропонований спосіб лікування дозволяє проводити тривале, дозоване виведення ліквору з порожнини черепа, з можливістю безпосереднього моніторингу внутрішньочерепного тиску та його корекції.
Поставлена задача вирішується тим, що для більш точної та адекватної корекції внутрішньочерепного тиску використовують систему для зовнішньої вентрікулостомії із моніторингом показників внутрішньочерепного тиску, оцінюють внутрішньочерепний тиск та проводять його корекцію у будь-який проміжок часу.
Запропонований спосіб дозволяє проводити безпосереднє визначення внутрішньочерепного тиску в режимі реального часу; контрольовано, поступово знижувати внутрішньочерепний тиск, запобігаючи розвитку крововиливів, або вклинень, а при розвитку цих ускладнень невідкладно провести заходи по їх подоланню; при наявності геморрагічних та запальних змін у лікворі дозволяє скоротити термін санації ліквору за рахунок його екстра краніального дренування; в разі необхідності метод дозволяє проводити введення лікарських препаратів (протимікробних, гемостатичних, протипухлинних) безпосередньо в шлуночкову систему декілька раз на добу.
Дана розробка грифу секретності не має.
Заявка на патент №U 2009 12425 от 01.12.2009 р.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України”.
Спосіб є безвитратний за наявності необхідного обладнання.
Необхідне обладнання: система для зовнішнього дренування шлуночкової системи, набір хірургічного інструментарію для зовнішньої вентрікулостомії.
Послуги розробників: курси стажування, лекції та інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ – 6561040
Комплексна діагностика аденом гіпофіза, що секретують адренокортикотропний гормон.
Автори розробники:
Гук М.О., Возняк О.М., Закордонець В.О.
Контактний телефон: (044) 483-96-95
Запропоновано новий універсальний (міждисциплінарний) метод комплексної діагностики кортикотропних аденом гіпофіза. До діагностики та диференціації вперше запропоновано включити сцинтіграфію (в тому числі з препаратом текратид).
Застосування нововведення дозволяє покращити ефективність лікування АКТГ-секретуючих аденом гіпофіза на 20 %, очікується зниження інвалідизації хворих на 15% з відповідним покращенням якості життя. Через запропоновану оптимізацію діагностичного процесу можливе скорочення ліжко-дню на 25%.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад.. А.П. Ромоданова АМН України”
Необхідне обладнання: МР-томографи, ОФЕКТ, радіоімунний аналізатор, відповідні РФП та реактиви для визначення АКТГ в сироватці крові.
Послуги розробників: інформаційні семінари, участь у науково-практичних конференціях.

КПКВ – 6561040
Спосіб оперативного і комбінованого лікування інтрамедулярних пухлин.
Автори-розробники:
Слинько Є.І., Вербов В.В., Цимбал М.О., Пастушин А.І., Чувашова О.Ю., Шамаєв М.І.
Контактний телефон: 486-95-03
Пропонуються вдосконалений спосіб хірургічного лікування хворих із інтрамедулярними пухлинами спинного мозку.
Інтрамедулярні пухлини являють собою складну патологію та невирішену нейрохірургічну проблему. Складність патології пов’язано з глибоким неврологічним дефіцитом, виникаючим в процесі росту пухлин. Неврологічний дефіцит після неоптимальних оперативних втручань часто поглиблюється без тенденції до послідуючого регресу. Вивчено особливості росту інтрамедулярних пухлин, взаємовідносини їх зі структурами спинного мозку, механізми інтрамедулярної компресії та на цій основі удосконалені методи їх оперативного і комбінованого лікування.
Застосування нововведення дозволило створити оптимальні схеми хірургічного та комбінованого лікування, підвищило ефективність хірургічного лікування хворих з інтрамедулярними пухлинами спинного мозку, зменшило кількість післяопераційних ускладнень, підвищило якість життя та зменшило інвалідизації хворих.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад.. А.П. Ромоданова АМН України”, нейрохірургічні стаціонари України.
Для впровадження в клінічну практику даного нововведення необхідно 550 тис.грн.
Необхідне обладнання: обладнання операційної: операційний мікроскоп, мікроінструментарій, мобільний операційний рентген-апарат.
Послуги розробників: курси інформації і стажування, стажування фахівців на робочому місці.

КПКВ – 6561040
Спосіб лікування черепно-мозкових та спино-мозкових гриж за допомогою доопераційного ультразвукового дослідження грижового мішка.
Автори-розробники:
Орлов Ю.О., Вербова Л. М., Марущенко Л.Л., Шаверський А.В., Проценко І.П., Борисова І.О., Плавський М.В., Плавський П.М., Звонарьов О.Г.., Михалюк В.С.
Контактний телефон: 483-94-19
Запропонований спосіб дозволяє на доопераційному етапі планувати раціональній розріз, вид та обсяг пластичного закриття дефекту, необхідну кількість ауто-, або аллотрансплантантів.
Поставлена задача вирішується тим, що перед плануванням оперативного втручання проводиться ультразвукове дослідження вмісту та складових частин грижового мішка, таким чином, на доопераційному етапі з’ясовується розмір дефекту черепа або хребтового каналу, наявність у грижовому мішку структур головного чи спинного мозку, наявність фіксації нервових структур в грижових воротах, далі планують вид та об’єм оперативного втручання, вид та необхідну кількість пластичного матеріалу для пластики дефекту черепа або хребтового каналу.
Запропонований спосіб дозволяє на доопераційному етапі встановити вид вади розвитку невральної трубки (менінгоцистоцеле, менінгоенцефало- або менінгоміелорадікулоцеле); зменшує ризик пошкодження невральних структур, розташованих в грижовому мішку; дозволяє виявити ознаки патологічної фіксації на доопераційному етапі та обрати оптимальний варіант їх усунення; визначити розмір дефекту, що потребує закриття, вид та кількість необхідного пластичного матеріалу; за рахунок більш детального доопераційного планування дозволяє зменшити тривалість операції та крововтрату і, як наслідок, кількість післяопераційних ускладнень.
Дана розробка грифу секретності не має.
Заявка на патент №U 2009 12428 от 01.12.2009 р.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику клініки нейрохірургії дитячого віку ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України”
Спосіб є безвитратний за наявності необхідного обладнання.
Необхідне обладнання: Апарат ультразвукової діагностики, з лінійними датчиками від 5 –7 Мгц.,
Послуги розробників: курси інформації і стажування, стажування фахівців на робочому місці.

 

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko