The State Institution
Romodanov Neurosurgery Institute
National Academy of Medical Sciences of Ukraine

30.11.2017. Пропонується для обговорення Кодекс етичних принципів членів Української Асоціації Нейрохірургів

Проект

Кодекс етичних принципів членів Української Асоціації Нейрохірургів (УАН)

Завантажити у форматі doc
 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення «Кодексу етичних принципів членів УАН» є обов’язковими для виконання всіма членами УАН, незалежно від їх лікарської кваліфікації, займаної посади, наукового і/або науково-педагогічного ступеня та вченого звання.

1.2. Зміни до «Кодексу етичних принципів членів УАН» приймаються на Загальних зборах (з’їздах, конференціях, науково-практичних заходах, тощо) членами УАН простою більшістю голосів, або проведенням поіменного голосування листуванням, коли рішення приймається половиною плюс один голос члена УАН.

1.3. Будь-який член УАН може бути суб’єктом дисциплінарного стягнення та виключений з членів УАН, у випадках порушення чинного цивільного, адміністративного та кримінального законодавства, та норм «Кодексу етичних принципів членів УАН». Рішення про виключення з УАН приймається на засіданні Президії. Питання про виключення з УАН може бути ініційовано за поданням трьох членів УАН, або одного члена Президії УАН.

  1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ: ЧЛЕН УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ НЕЙРОХІРУРГІВ – ПАЦІЄНТ

2.1. Член УАН постійно повинен дотримуватися Етичного кодексу лікаря України та пам’ятати виконання найдавнішого етичного принципу медицини: “Перш за все не нашкодь!”: всі його дії мають бути спрямовані на досягнення максимальної користі для життя і здоров’я пацієнта, призначення лікування, лікувальних засобів і процедур проводити виключно з урахуванням інтересів пацієнта.

Взаємовідносини членів УАН з пацієнтами повинні будуватися на повній довірі. Неприпустимі дії, що підривають довіру пацієнта до фахівця або до професії в цілому.

Відповідно до ст. 391, 40 Основ законодавства України про охорону здоров’я «пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта».

Член УАН, у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків якому стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя пацієнта, не має права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.

При використанні інформації, що становить лікарську таємницю, в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, в тому числі у випадках її публікації у спеціальній літературі, повинна бути забезпечена анонімність пацієнта.

2.2. Безпека пацієнта є основним критерієм у визначенні методу проведення операцій, лікувальних або інших маніпуляцій. Безпека пацієнта не повинна приноситись в жертву комерційній чи іншій вигоді. Неприпустимо застосування свідомо небезпечних або невиправдано ризикованих для пацієнтів методик і методів.

 

  1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ: ЧЛЕН УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ НЕЙРОХІРУРГІВ – ЧЛЕНИ РОДИНИ ПАЦІЄНТА

3.1. Побудова етичних стосунків члена УАН з членами родини пацієнта або іншими родичами, які їх замінюють, або опікунами, є чи не найважливішою ланкою професійного спілкування. Необхідно зберігати стриманість, спокій і тактовність; пояснювати особам, які піклуються про пацієнта, правильність виконання процедур і маніпуляцій, обмеження (у випадку карантину тощо), доброзичливо і терпляче; спілкуватися тільки у межах своєї компетенції; відповідати на запитання спокійно, неквапливо, навчати правильному доглядові за пацієнтом; не обговорювати з рідними проблемну ситуацію у присутності пацієнта.

Вимагання від пацієнта або його родичів будь-яких винагород, не передбачених законодавчими і нормативними актами України, є злочинним та аморальним.

 

  1. НЕПРИПУСТИМІ ДІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ: ЧЛЕН УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ НЕЙРОХІРУРГІВ – КОЛЕГИ

4.1. Міжособистісні стосунки між членами УАН будуються на взаємоповазі та доброзичливості. Є неприпустимими: грубість і неповажне ставлення до колег; зауваження мають висловлюватися тактовно та за відсутності хворого і колег; досвідчені лікарі мають ділитися з молодими своїм досвідом, тактовно коригувати їх неправильні дії, використовувати в своїй практиці методи лікування, які базуються на наукових засадах і не вступати в професійні об’єднання з тими, хто не додержується цього принципу. Не входити до складу, не створювати інші (альтернативні) професійні організації та об’єднання в Україні, які асоціюють фахівців, що працюють в галузі нейрохірургії, захищати свою професію від лікарів некомпетентних, і таких, що мають низькі моральні якості. Члени УАН повинні займати активну позицію в об’єктивній оцінці діяльності своїх колег, викривати неетичну поведінку колег по професії.

4.2. Член УАН може рекламувати свою діяльність будь-яким не забороненим законом способом. При цьому неприпустимим є надання завідомо неправдивої інформації, зацікавлення пацієнтів рекламою, що містить перекручені факти, фальсифікацію, або створює хибні чи невиправдані очікування, або має на увазі, що чиїсь вміння вище, ніж у інших, таких же кваліфікованих лікарів, або містить відомості, які можуть бути неправильно зрозумілі непрофесіоналом або в основному розраховані на почуття страху і емоції пересічної людини.

4.3. Члени УАН мають право позбавити членства у УАН:

при виявленні колеги, який займається просуванням себе, розповсюджуючи через засоби масової інформації відомості про себе, як про єдиного, хто здатний виконувати певні види послуг, або висловлюючи недопустимі зауваження (коментарі) на адресу інших лікарів – члени УАН мають право позбавити членства у УАН; при присвоєнні неіснуючих титулів, наукових ступенів, звань, посад, нагород, заслуг і інших преференцій, які піднімають професійний і громадський статус, при виявленій фальсифікації будь-якої інформації, що стосується наукової, навчальної та практичної діяльності, підробці або спотворення фотографій, відеоматеріалів, що приводить до помилкового уявлення про можливі наслідки операції або маніпуляції.

4.4. Члени УАН не мають права допускати публічні, у тому числі в присутності пацієнтів або їх родичів, негативні коментарі або інші форми викривленої або спотвореної недоброзичливої публічної оцінки своїх колег або їх роботи, спрямовані на зниження авторитету конкретного лікаря або лікувального закладу. Під публічними коментарями розуміються будь-які виступи лікаря (усні, друковані, на веб-сайті або соціальних мережах тощо), які можуть бути доступні невизначеному колу осіб. Вимога виплат (комісійних) за направлення пацієнтів до інших лікарів.

4.5. Ніщо в попередньому пункті не має розцінюватися як елемент цензури. Однак професійний аналіз методів лікування інших лікарів не має містити особистих емоційних суджень, та за можливості – має бути знеособленим, і містити відповідне наукове (практичне) обґрунтування.

4.6. Члени УАН не мають права схиляти пацієнта до обрання якого конкретного лікаря, як лікарів, у порівнянні з іншими їх колегами-лікарями. Консультування лікарем пацієнта, який вже консультується іншим лікарем можливе лише після повідомлення такого лікаря про звернення пацієнта до нього як іншого лікаря, на основі прав їх поліклінічного прийому хворих, та колегіальності. Є неприпустимим:

будь-який вплив на пацієнта з метою схилити до операції або процедури шляхом:

– заяви про перевагу своєї фахової кваліфікації в порівнянні з іншими колегами;

– надання пацієнтові помилкової, фальсифікованої або такої, що вводить в оману інформації про авторські послуги та їх результати;

– переконання пацієнта в необхідності проведення операції або послуги;

– заохочення пацієнта до надання послуги шляхом впливу на його емоційну сферу.

4.7. Офіційна оцінка (висновок) лікаря щодо процесу лікування особи, яка не є його пацієнтом (пацієнтом його відділення) і до лікування якої такий лікар не залучався лікуючим лікарем, можлива лише у виключних випадках пов’язаних з захистом основоположних прав людини, і з дотриманням етичних норм та принципів. Однак і в такому випадку оцінка (висновок) має надаватися лише після детального ознайомлення з історією хвороби пацієнта, після безпосереднього огляду лікарем такого пацієнта та отримання роз’яснення від відповідного колеги-лікаря, який лікував такого пацієнта раніше або отримання від колеги-лікаря, який лікував такого пацієнта раніше, чіткої відмови надати роз’яснення або ж ненаданні відповіді.

Не згода з думкою лікарів можлива і шляхом обговорення відкрито на професійному рівні публічно в рамках Медичної ради, консиліумах, клінічних розборах. У сумнівних або складних випадках, при виникненні важких ускладнень, а також в інших ситуаціях, що виходять за межі компетенції та досвіду фахівця, або якщо цим можна підвищити якість медичної послуги він повинен звертатися за допомогою до більш досвідчених колег.

У разі звернення пацієнта з ускладненням або іншими проблемами, що виникли в результаті операції або маніпуляції в іншій установі, рекомендується сповістити про це колегу, який проводив операцію (маніпуляцію).

 

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Принцип поваги до своєї професії повинен бути витриманим у всіх сферах діяльності членів УАН: професійній, громадській, публіцистичній тощо. Кожний повинен утримуватися від будь-яких дій чи висловлювань, які підривають повагу до медичної спеціальності. Своєю діяльністю він повинен сприяти збереженню та підвищенню престижності професії, до якої належить, а також дієвості цього Кодексу.


Планується прийняття Кодексу на черговому Пленумі Української Асоціації Нейрохірургів.
Пропозиції щодо змін та доповнень надсилати на адресу anna.neuro@gmail.com Анна Миколаївна Никифорова.

© Romodanov Neurosurgery Institute Site development: SKP

Content management: Anna Nikiforova

Content management: Tetyana Yovenko