Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Наукові роботи, завершені у 2019 році

ПЕРЕЛІК НОВОВВЕДЕНЬ

Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України»  за  2019 рік

1. КПКВ: 6561040

Спосіб пластики твердої мозкової оболонки у ссавців за допомогою біополімерних біодеградуючих плівок на основі хітозану, колагену і желатину.

Автори-розробники: Каджая  М. В., Пантелейчук А. Б., Малишева Т.А., Шмельова А.А.,Черненко О.Г.

Контактний телефон : (044) 486-46-08.

Пропонується спосіб пластики твердої мозкової оболонки у ссавців за допомогою біополімерних біодеградуючих ( на основі колагену, на основі хітозану ) плівок  ( модифікація 1 – плівкою на основі хітозану, 2- плівкою на основі колагену,  3- плівкою на основі хітозану з додатковим укладанням желатинової плівки епідурально , 4- плівкою на основі колагену з додатковим укладанням желатинової плівки епідурально ). Передбачається, що біополімерні плівки будуть резорбуватися (в процесі біодеградації) і поступово заміщуватись власною сполучною тканиною. В результаті відновлюється нормальне анатомічне співвідношення між усіма шарами операційної рани, зменшується утворення небажаної рубцево-спайкової тканини. Ефективність даного методу доведена в експерименті на 50 піддослідних щурах.

Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.

Необхідне обладнання: набір операційного інструментарію для експериментальних тварин, світловий операційний мікроскоп.

Послуги розробників для оволодіння нововведенням: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

2.      КПКВ-6561040

Спосіб картування головного мозку.

Автори-розробники: Розуменко В.Д.; Розуменко А.В.; Хорошун А.П.

Контактний телефон: (044) 483-92-19

Корисна модель належить до медицини, а зокрема до нейроонкології, нейрохірургії та нейрорадіології і може використовуватись для картування головного мозку при плануванні хірургічного доступу до внутрішньомозкових пухлин півкуль великого мозку.

Задачею корисної моделі є удосконалення процесу картування головного мозку, який забезпечує зменшення травматичності хірургічного доступу до внутрішньомозкових пухлин півкуль великого мозку і дозволяє проводити їх безпечне видалення без ушкодження оточуючих структур.

Для вирішення даної проблеми автори запропонували об’єднати результати ДТЗ-МРТ та магнітно-резонансної спектроскопії (МРС) в єдиному інтегрованому зображенні на останньому етапі нейровізуалізаційного дослідження хворих, у яких є томографічні ознаки пухлинного ураження головного мозку.

Поставлена задача досягається тим, що у ділянках з ознаками пухлинної інвазії та набряку інформація про структурно-топографічний стан трактів білої речовини півкуль великого мозку отримується в результаті сукупного аналізу даних дифузійно-тензорних зображень магнітно-резонансної томографії та магнітно-резонансної спектроскопії в єдиному інтегрованому зображенні на останньому етапі нейровізуалізуючого дослідження.

Запропонована методика має ряд переваг: дозволяє провести сукупний аналіз даних ДТЗ-МРТ та МРС головного мозку, що дає уявлення про локалізацію ТБР та їх стан у безпосередній близкості до внутрішньомозкової пухлини півкуль великого мозку у ділянках з ознаками пухлинної інвазії та набряку, де звичайні методики картування головного мозку є неінформативними, а також допомагає провести передопераційне планування  за результатами сукупного аналізу даних дифузійно-тензорних зображень магнітно-резонансної томографії та магнітно-резонансної спектроскопії в єдиному інтегрованому зображенні на останньому етапі дослідження  з визначенням оптимального хірургічного доступу та обсягу резекції пухлинної тканини при цьому запобігти ушкодженню прилеглих до пухлини ТБР.

Застосування нововведення дозволяє удосконалити мультимодальну діагностику пухлин головного мозку, поглибити наукові уявлення щодо порушення структури субкортикальних церебральних структур та сприятимуть удосконаленню діагностично-лікувальних схем.

Необхідне обладнання: МРТ сканер (1.5Т) із програмним забезпеченням для проведення МР-трактографії та МР-спектроскопії.

Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

3. КПКВ 651040

Спосіб прогнозування ризику розвитку ішемічного інсульту атеротромботичного підтипу на основі генетичного тестування.

Автори-розробники: Васильєва І.Г., Костюк М.Р., Галанта О.С., Чопик Н.Г., Цюбко О.І.

Контактний телефон: (044) 483-35-92

Пропонується спосіб діагностування індивідуальної схильності до розвитку ішемічного інсульту атеротромботичного підтипу.

Спосіб передбачає виділення ДНК з периферичної крові людини. Методом полімеразної ланцюгової реакції з подальшою рестрикцією визначення генотипів поліморфних локусів rs1800787 гену фібриногену (FGB) та rs1799983 гену NO-синтази 3 (eNOS3). При виявленні комбінацій генотипів -148СТ/894GT або -148TT/894GT прогнозують високий ризик розвитку ішемічного інсульту атеротромботичного підтипу.

Показанням до застосування є спадкове обтяження по ішемічному інсульту або наявність ознак порушення роботи серцево-судинної системи.

Застосування способу дозволить на доклінічному етапі спрогнозувати ризик розвитку ішемічного інсульту та своєчасно реалізувати лікувально-профілактичні заходи.

Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.

Необхідне обладнання: ПЛР-бокс (для підготовки реакційних сумішей). Швидкісна центрифуга, центрифуги типу «Вортекс». Твердотільний термостат. Ампліфікатор (для проведення полімеразної ланцюгової реакції). Трансілюмінатор для візуалізації ампліфікованих фрагментів ДНК. Термостат з постійною температурою 37°С для проведення рестрикції ампліфікованих фрагментів. Піпеткові дозатори змінних об’ємів.

Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

4. КПКВ 651040

Спосіб визначення ступеню тяжкості постконтузійного синдрому.

Автори-розробники: Каджая М.В., Проноза-Стеблюк К.В., Готін О.С., Болюх А.С., Гук А.П.

Контактний телефон: (044) 483-95-73.

Пропонується спосіб визначення тяжкості постконтузійного синдрому, який грунтується на комплексній оцінці стану хворого на момент обстеження з застосування клініко-неврологічних, нейропсихологічних, отоневрологічних та нейрофізіологічних методів дослідження. Враховуючи велику кількість хворих з постконтузійним синдромом, які отримали  травму під час бойових дій, це питання залишається актуальним, особливо у світлі експертної оцінки тяжкості стану постраждалих. Даний спосіб дозволяє об’єктивізувати суб’єктивні показники стану хворих (головні болі, порушення сну, емоційна лабільність, вестибулярні та кохлеарні порушення, когнітивна дисфункція), що дозволить оптимізувати лікування даного контингенту постраждалих.

Даний спосіб дозволяє об’єктивізувати суб’єктивні показники стану хворих (головні болі, порушення сну, емоційна лабільність, вестибулярні та кохлеарні порушення, когнітивна дисфункція), що дозволить оптимізувати лікування даного контингенту постраждалих.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.

Необхідне обладнання: додаткового обладнання не потребує.

Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

5. КПКВ-6561040

Спосіб підтримки життєздатності та функціональної активності нервових клітин у збагаченому тромбоцитами фібриновому тривимірному матриксі

Автори-розробники: Васильєва І.Г., Олексенко Н.П.

Контактний телефон: (044) 483-35-92

Пропонується спосіб інкорпорації клітин ex vivo в тривимірному матриксі, отриманому зі збагаченої тромбоцитами плазми крові. Наша модель вирішує завдання зменшення загибелі нейрональних клітин та створення умов для утворення їх тривимірної структури. При цьому зберігаються можливості для програмованого впливу на них, шляхом внесення біологічно-активних речовин і отримання аутологічного біоматеріалу для клінічного застосування.

На дану наукову розробку подано заявку на патент України на корисну модель u201908655 від 18.07.2019 р.

Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.

Необхідне обладнання: ламінарний бокс, СО2-інкубатор, термостат, холодильник, світловий мікроскоп.

Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

6. КПКВ-6561040

Спосіб нейрохірургічного лікування хвороби Паркінсона з використанням електростимулюючої техніки

Автори-розробники: Цимбалюк В.І., Костюк К.Р., Попов А.О.

Відповідальний за впровадження: (044) 483-81-83

Спосіб підвищення ефективності хірургічного лікування хвороби Паркінсона, який полягає у одночасній стимуляції субталамічних ядер високою частотою – 90 Герц та більше, що призводить до повного припинення тремору, регресу ригідності і гіпокінезії.  Усунення тремору є основним чинником покращення якості життя та поліпшення соціально-побутової адаптації хворих.

Застосування нововведення дозволяє покращити результати хірургічного лікування хворих з хворобою Паркінсона. Показано що глибинна мозкова стимуляція субталамічного ядра є найефективнішим методом хірургічного лікування хвороби Паркінсона з леводопа-індукованими руховими розладами. Нейростимуляція сприяє  регресу тремору, ригідності, акінезії в більшості оперованих хвоирх,  що підтверджено значним поліпшенням показників UPDRS у період максимальної та  мінімальної ді препарату леводопи,  а також суттєвим зниженням дози леводопи та поліпшенням якості життя за шкалою Шваб-Інгланда.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.

Необхідне обладнання: стереотаксична система, яка включає стереотаксичну рамку, плануючу станцію для розрахунку координат мішені хірургічного втручання, система для глибинної стимуляції мозку.

Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

7. КПКВ 651040

Спосіб підвищення ефективності хірургічного лікування хвороби Паркінсона шляхом одночасної деструкції вентрального проміжного та задньо-вентроорального ядер таламусу

Автори-розробники: Цимбалюк В.І., Костюк К.Р., Попов А.О.

Контактний телефон: (044) 483-81-83

Спосіб підвищення ефективності хірургічного лікування хвороби Паркінсона, який полягає у одночасному хірургічному впливі на два суміжні ядра моторного таламусу – вентральне інтермедіальне ядро та заднє вентрооральне ядро. Відповідна стереотаксична мішень забезпечує комбінований вплив як на мозочкові, так і на паллідарні території таламусу. Це, в свою чергу, дозволяє одночасно контролювати як тремор, так і леводопа-індуковані дискінезії у пацієнтів із відповідним фенотипом захворювання.

Застосування нововведення дозволяє покращити результати хірургічного лікування хворих з хворобою Паркінсона, в яких основними клінічними проявами захворювання є тремор і леводопа-індуковані дискінезії. Такий комбінований вплив на внутрішній сегмент блідої кулі та задньо-вентрооральне ядро таламусу дозволяє забезпечити одночасний контроль як за тремором, так і леводопа-індукованими дискінезіями.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.

Необхідне обладнання: стереотаксична система, яка включає стереотаксичну рамку, плануючу станцію для розрахунку координат мішені хірургічного втручання, нейрогенератор з набором електродів для проведення електролітичної термодеструкції, система для глибинної стимуляції мозку.

Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

8. КПКВ 651040

Спосіб хірургічного лікування хвороби Паркінсона у пацієнтів із супутніми психоемоційними розладами

Автори-розробники: Цимбалюк В.І., Костюк К.Р., Медведєв Ю.М., Попов А.О., Шевельов М.М., Чебурахін В.В., Дічко С.М., Ломадзе В.Л., Василів Н.С.

Контактний телефон: (044) 483-81-83

Пропонується спосіб хірургічного лікування хвороби Паркінсона хворим із супутньою депресією шляхом радіочастотної деструкції медіанного сегменту блідої кулі – паллідотомія.

З метою клінічної оцінки правильного розміщення електроду та запобігання розвитку неврологічних ускладнень, пов’язаних із некоректним його розташуванням, виконувалась інтраопераційна тестова макростимуляція, яка проводилася в два етапи. Під час першого етапу макростимуляція проводилась частотою 75-100Гц, під час якою амплітуда поступово збільшувалась від 0 до 2,0 Вольт. Під час другого етапу проводилась низькочастотна макростимуляція частотою в 2Гц, під час якою амплітуда поступово збільшувалась від 0 до 3,5 Вольт, при цьому визначалися моторні пороги відповіді на стимуляцію. Можливість мовного контакту з хворим та оцінка регресу тремору і ригідності досягалась використанням «wake-up» анестезії.

У випадку відсутності значних емоційних розладів проводилась глибинна стимуляція мозку за рахунок імплантації внутрішньомозкових електродів. 

Регрес леводопа-індукованих рухових розладів відіграє провідну роль у нормалізації психоемоційної сфери та покращенні якості життя хворих. Установлено, що хірургічні втручання на підкіркових ядрах не призводять до посилення когнітивних порушень у хворих на хворобу Паркінсона.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.

Необхідне обладнання: стереотаксична система, яка включає стереотаксичну рамку, плануючу станцію для розрахунку координат мішені хірургічного втручання, нейрогенератор з набором електродів для проведення електролітичної термодеструкції, система для глибинної стимуляції мозку.

Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари

9. КПКВ 651040

Спосіб хірургічного лікування хвороби Паркінсона з використанням радіочастотної деструкції підкіркових ядер та глибинної стимуляції мозку

Автори-розробники: Цимбалюк В.І., Костюк К.Р., Медведєв Ю.М., Попов А.О., Шевельов М.М., Чебурахін В.В., Дічко С.М., Ломадзе В.Л., Василів Н.С.

Контактний телефон: (044) 483-81-83

Пропонується спосіб хірургічного лікування двобічної форми хвороби Паркінсона хворим, яким раніше була проведена однобічна радіочастотна таламотомія. Суть методу полягає в проведенні повторної операції – імплантації системи для двобічної стимуляції субталамічних ядер.

Показами до застосування даного методу є тяжкі форми хвороби Паркінсона, які проявляються двобічною симптоматикою і супроводжуються розвитком побічних ефектів леводопа-замісної терапії, у вигляді появою моторних флуктуацій і леводопа-викликаних дискінезій. 

Застосування даного способу забезпечує значний регрес моторної симптомів хвороби Паркінсона, припинення рухових розладів леводопа-замісної терапії, покращення рухової активності хворих, покращення їх  соціально-побутової адаптації та якості життя хворих.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.

Необхідне обладнання: стереотаксична система, яка включає стереотаксичну рамку, плануючу станцію для розрахунку координат мішені хірургічного втручання, нейрогенератор з набором електродів для проведення електролітичної термодеструкції, система для глибинної стимуляції мозку.

Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

Заступник директора
з наукової роботи Державної установи
“Інститут нейрохірургії
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України”, 
д-р мед. наук , старш. досл.                                               Вадим  Білошицький

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko